M88  12bet
logo

Thông báo

Icon
Error

5 Trang«<2345>
Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to first unread
Online bonus08  
#211 Đã gửi : 03/01/2019 lúc 12:19:28(UTC)
bonus08


Danh hiệu: Junior Member

Nhóm: Member
Gia nhập: 23-02-2018(UTC)
Bài viết: 397
Viet Nam
Đến từ: VN

Cảm ơn: 141 lần
Được cảm ơn: 113 lần trong 109 bài viết

02-11  : + 2.00u    W

03-11  : + 0.50u    W

03-11* : + 0.75u    W

04-11  : - 3.00u    L

06-11  : - 0.65u    L

06-11* : - 1.25u    L

07-11  : + 0.00u    T

08-11  : -10.00u    L

09-11  : - 3.00u    L

10-11  : + 0.50u    W 

11-11  : - 4.00u    L

13-11  : - 1.00U    L

15-11  : + 4.28u    W

16-11  : - 2.00u    L

16-11* :   0.00u    T

17-11  : - 2.00u    L

19-11  : - 5.00u    L

20-11  : + 0.75u    W

21-11  :   0.00u    T  

24-11  :   0.00u    T 

25-11  : + 2.00u    W

13-12  : + 1.00u    W

14-12  : + xx.0u    W

15-12  : + 3.00u    W

21-12  : - 0.25u    L

22-12  : + 3.52u    W

24-12  : + 1.00u    W

25-12  : + 0.20u    W

26-12  : + 0.20u    W 

29-12  : + 0.60u    W

30-12  : + 3.62u    W

31-12  : + 1.20u    W

 

01-01  : - 1.48U    L

02-01  : - 2.50u    L     

03-01  : + 1.20u    W   

04-01  : 

 

UserPostedImage

UserPostedImage

UserPostedImage

UserPostedImage

 

08:47 AM

 

 

B1  20  +20

B1  20  -20 *   

B2  W

B3  W

B2  L 

B3  L

P1  W    

B2  W  

B3  L   

P2  20  -40 **           

P3  L      

P1  W  

P2  L      

B3  L  

B1  W  

P3  T

B1  20  -20 *  

P3  L    

B1  20  -40 **  

 

 

P2  W  

P3  W  

P1  L 

B2  L

B3  T

B1  W    

P2  W

P3  W

P1  L

P2  W

P3  L 

B1  L    

P2  L     

P3  T  

B1  T  

P3  W  

B1  L      

P2  T      

P3  L 

P1  L

P3  20  -60 ***

 

 

B1  L      

B2  L      

B3  T     

P1  W

B3  L

B1  L 

P2  W        

P3  T  

P1  L

B2  20  -80 ****      

P3  T  

P1  W

P3  W

 

 

P1  L

B1  L

P2  L

B3  L

P1  L    

P2  L  

P3  W  

P1  L          

P2  T  

P3  L

P1  L        

P2  W   

P3  L

B1  L     

P2  L    

B3  L

P1  L   

  

B2  W  

P3  W       

P2  20  -60 ***      

B3  W  

B1  L  

B2  20  -80 ****    

B3  W

B1  W

P2  20  -100 ***** XXXXXXX      

P3  W

 

 

P1  T 

P3  L

P1  W           

B2  L    

B3  L

B1  20  -80 ****  

B3  L

P1  20  -60 ***  

P3  W      

B1  20  -60 ***      

P2  T

P3  W  

P2  L   

P3  W 

P2  L  

P3  20  -40 **

P1  T  

B2  L  

P3  20  -40 **

P3  20  -20 *

P3  20  -40 **               

P1  W 

 

 

B2  W  

P3  W

P1  W

B2  20  -20 *      

P3  W    

P1  W

P2  W    

P3  W 

P1  20  -40 **    

B2  20  -20 *

P3  20  0 

P1  W

B2  20  +20    

P3  20  0  

P1  T

P2  L   

P3  20  -20 *  

P1  L

B2  W  

P3  20  0  

P1  L  

P3  40  +40    

P3  20  +20      

B1  W 

B2  W

P3  40  +40    

B1  L

B2  L    

P3  80  +80    

B1  L

P3  160 -160 ********   

 

 

P1  L

B1  L

P1  W  

B2  W  

P3  W

P3  20  -140 *******

P3  20  -120 ******                 

B1    

B2  

P3  20  -140 *******    

 

11:24 AM

 

 

P3  20  +20  

P1  T

B2  W

P1  L  

P2  L

P3  20  +20    

B1  L

B2  W 

P3  20  -20 *      

P1  L    

B2  L  

P3  L 

B2  T  

B3  W      

B1  W    

B2  20  0

B3  L  

P1  W  

B2  T

P3  20  0    

B2  20  -20 *

B1  W

B2  W  

P3  20  -20 * 

P1  W

P2  W

B3  T  

B1  20  -40 **  

 

      

B2  L 

P1  W

P1  W

P2  L

B3  T 

P1  W

P2  L    

B3  T

P1  W 

P2  L     

B3  T  

P1  W

B3  T

P1  W

B2  W    

B3  W

P1  20  -20 *

B2  W      

P3  L   

P1  20  -20 *

B2  L 

B3  W     

P1  20  0                

P2  W  

B3  W 

P1  20  +20    

B2  L

P1  20  -20 *  

P2  W

P2  L

B2  20  -40 ** 

 

10'////

 

 

B3    

P1  

 

Sửa bởi người viết 03/01/2019 lúc 12:20:26(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

Online bonus08  
#212 Đã gửi : 04/01/2019 lúc 12:57:50(UTC)
bonus08


Danh hiệu: Junior Member

Nhóm: Member
Gia nhập: 23-02-2018(UTC)
Bài viết: 397
Viet Nam
Đến từ: VN

Cảm ơn: 141 lần
Được cảm ơn: 113 lần trong 109 bài viết

UserPostedImage

UserPostedImage

 

02-11  : + 2.00u    W

03-11  : + 0.50u    W

03-11* : + 0.75u    W

04-11  : - 3.00u    L

06-11  : - 0.65u    L

06-11* : - 1.25u    L

07-11  : + 0.00u    T

08-11  : -10.00u    L

09-11  : - 3.00u    L

10-11  : + 0.50u    W 

11-11  : - 4.00u    L

13-11  : - 1.00U    L

15-11  : + 4.28u    W

16-11  : - 2.00u    L

16-11* :   0.00u    T

17-11  : - 2.00u    L

19-11  : - 5.00u    L

20-11  : + 0.75u    W

21-11  :   0.00u    T  

24-11  :   0.00u    T 

25-11  : + 2.00u    W

13-12  : + 1.00u    W

14-12  : + xx.0u    W

15-12  : + 3.00u    W

21-12  : - 0.25u    L

22-12  : + 3.52u    W

24-12  : + 1.00u    W

25-12  : + 0.20u    W

26-12  : + 0.20u    W 

29-12  : + 0.60u    W

30-12  : + 3.62u    W

31-12  : + 1.20u    W

 

01-01  : - 1.48U    L

02-01  : - 2.50u    L     

03-01  : + 1.20u    W   

04-01  : - 0.20u    L

05-01  :   

 

 

09:50  AM

 

 

P1  W

P2  L

P3  L

P1  20  +20    

B2  L 

B3  W  

P1  20  -20 *      

B2  L

P3  L

P1  L

P2  L

B3  W

P1  L

B2  W   

P3  T  

B1  W

P2  L

P3  W

B1  W

B3  L 

B1  L    

P2  L      

P3  W  

B1  W    

B2  W 

B3  W     

P1  20  0

B2  W

B3  20  +20   

B1  L

B2  L    

B3  20  +20

P1  W   

P2  L

B3  20  -20 *

 

     

P1  L

P2  L

P1  L

P2  W 

B1  L

P2  W

B3  W      

P1  L       

P2  L  

P3  L

B1  L

B2  L  

B3  L                

B1  W

P2  L

P1  L 

B2  W

B3  W  

B1  L  

P2  L 

B3  20  +20    

B1  W  

B2  L

B3  W  

B1  L 

B2  L

B3  L      

P1  W   

P2  T

B3  W  

P1  L 

B2  L         

B3  20  -20 *    

B2  L 

 

 

B1  W

P2  W

B3  W

P1  T            

B2  L

P3  W

B2  L

B3  L    

P1  L

P2  L

P3  W  

B1  W

B2  W

P3  W  

B1  L

B2  T

B1  20  -10 * 

 

   

B2  W   

P3  W

B1  W 

P2  W  

P3  L   

B1  T  

P2  T  

P3  W    

B1  L    

P2  L  

P3  W    

B1  20  -30 **              

P1  W

P2  W

 

 

P3  L

P1  L    

P2  L 

B3  W

B1  W  

B2  L

P3  L  

P1  W

P2  L            

B3  W  

B1  L   

B3  T  

P1  L 

B2  L        

B3  W 

P1  L

B2  L          

B3  W  

P1  L 

B2  W  

B3  L 

B1  W  

B2  L

P3  L

B1  25  -5 *

B1  25  -30 **

 

 

B1  L  

P2  W

B3  W  

P1  W

P2  W

P3  L      

P1  L    

P2  W  

B3  L

P2  W  

B3  W      

P1  L  

P2  W 

 

          

P3  L  

P1  T

B3  L

P1  L

B3  L

B1  L      

B2  W

B3  L       

B2  25  -55 ***

 

 

B3  W  

P1  W  

B2  L

B3  W  

P1  W

P2  L     

P3  T   

P1  W

P2  W 

P3  T  

P1  W  

B2  T

P1  L 

B2  L   

P3  W  

P1  W  

P2  W

B3  25  -80 ****    

P1 

 

P2  

 

Online bonus08  
#213 Đã gửi : 05/01/2019 lúc 11:33:21(UTC)
bonus08


Danh hiệu: Junior Member

Nhóm: Member
Gia nhập: 23-02-2018(UTC)
Bài viết: 397
Viet Nam
Đến từ: VN

Cảm ơn: 141 lần
Được cảm ơn: 113 lần trong 109 bài viết

02-11  : + 2.00u    W

03-11  : + 0.50u    W

03-11* : + 0.75u    W

04-11  : - 3.00u    L

06-11  : - 0.65u    L

06-11* : - 1.25u    L

07-11  : + 0.00u    T

08-11  : -10.00u    L

09-11  : - 3.00u    L

10-11  : + 0.50u    W 

11-11  : - 4.00u    L

13-11  : - 1.00U    L

15-11  : + 4.28u    W

16-11  : - 2.00u    L

16-11* :   0.00u    T

17-11  : - 2.00u    L

19-11  : - 5.00u    L

20-11  : + 0.75u    W

21-11  :   0.00u    T  

24-11  :   0.00u    T 

25-11  : + 2.00u    W

13-12  : + 1.00u    W

14-12  : + xx.0u    W

15-12  : + 3.00u    W

21-12  : - 0.25u    L

22-12  : + 3.52u    W

24-12  : + 1.00u    W

25-12  : + 0.20u    W

26-12  : + 0.20u    W 

29-12  : + 0.60u    W

30-12  : + 3.62u    W

31-12  : + 1.20u    W

 

01-01  : - 1.48U    L

02-01  : - 2.50u    L     

03-01  : + 1.20u    W   

04-01  : - 0.20u    L

05-01  : - 1.00u    L  

 

 

10:35  AM

UserPostedImage

 

UserPostedImage

 

B1  20  +20    

P2  L

B3  L

B2  L

B3  L

B1  20  +20

P2  L 

P3  W   

B1  L 

P2  L

P3  W  

B1  20  0      

B2  L   

P3  W 

B1  20  +10    

B2  T  

P3  W 

B1  30  -30 **

 

      

B2  L  

P3  W  

B1  W    

B2  W  

P3  W  

P1  W  

B2  W   

P3  L

B1  20  -10   

P2  L   

P3  W

B2  L    

P3  W

P2  W   

P3  L

P1  W     

B2  W

B3  W            

B1  20  -30 **

 

      

P1  W

B2  W

B3  L

B1  W  

B2  W 

B3  L   

B1  W

P2  W

B3  W  

P1  W 

B2  20  -50 ***

 

      

B3  T

P1  W

P2  W       

B3  L 

B1  L

B2  L  

P3  W

P1  L

B2  L  

B1  L      

P2  L 

B3  L     

P1  W

P2  L    

P3  L     

P1  T

P2  W

P1  W   

P2  W  

P3  W 

B1  W  

B2  20  -60 ***  

P3  W

 

 

P1  L

P2  L

P3  W        

B1  L    

B2  W  

P1  L

P2  L

B1  W

P3  W  

P2  W 

P1  L    

B3  W

P2  W  

B1  L

P3  20  -80 ****      

P2  W 

P1  L

B2  20  -100 *****  

P3  W

B1  W    

P2  W

P3  W

P2  L

P3  L 

P1  20  -100 *****     

P2  L 

B3  L

P1  20  -80  ***        

P2  W

B3  W

P1  20  -100 *****    

P2  W 

B2  T  

B3  W  

B1  T   

B2  W

B2  20  -120 ******

 

 

P2  W         

B3  L  

B1  W   

B2  W

B3  T

P2  20  -120 ******    

P1  L

P2  20  -100 *****  

B3  W

B1  W  

P2  20  -120 ******    

B3  W

B1  L  

P2  W     

P3  20  -140 *******

B1  

B2  

 

nguyenvanvanve  
#214 Đã gửi : 05/01/2019 lúc 11:53:12(UTC)
nguyenvanvanve


Danh hiệu: Senior Member

Medals: Tipster: Tipster of the month

Nhóm: Member, Tipster of the month
Gia nhập: 22-12-2018(UTC)
Bài viết: 1,541
Đến từ: HÀ NỘI

Cảm ơn: 217 lần
Được cảm ơn: 285 lần trong 254 bài viết
Đéo hiểu ông này thỉnh thoảng cứ post cái gì gì lên để làm gì thế.trước thấy có người bảo liên hệ thì ông này dụ vào nhóm à.đây có phải Phong Kiếm mà bác nuôi vịt nhắc tên ko.chơi mã 20k như này gọi là bỏ vốn ra để dụ gà à hả bác nuôi vịt
https://media.jxf88.com/wellbet_media/v1/Vietnam/media_banner/700x80.gif?tid=1554922945782
Offline nuoi_vit  
#215 Đã gửi : 05/01/2019 lúc 01:05:27(UTC)
nuoi_vit


Danh hiệu: Senior Member

Nhóm: Member
Gia nhập: 07-12-2015(UTC)
Bài viết: 1,215

Cảm ơn: 163 lần
Được cảm ơn: 421 lần trong 332 bài viết

Originally Posted by: nguyenvanvanve Go to Quoted Post
không hiểu ông này thỉnh thoảng cứ post cái gì gì lên để làm gì thế.trước thấy có người bảo liên hệ thì ông này dụ vào nhóm à.đây có phải Phong Kiếm mà bác nuôi vịt nhắc tên ko.chơi mã 20k như này gọi là bỏ vốn ra để dụ gà à hả bác nuôi vịt

 

ku phong kiếm nó không dụ gà như thuở hàn vi nữa em ạ,vì sau vài năm chiến chị cái em nó đã vượt anh thành tỷ phú rồi.Những thành phần ra đảo như : nguoiquantu,ngheoconxui,PGS xạo l ..thì suốt ngày mở topic than khóc bảo casino nó bịp.CÒn chú Phong em nó vẫn kiếm đều nên vài bữa quăng 1 cái clip để anh em trong nhóm  thủ dâm đó em

napoly  
#216 Đã gửi : 05/01/2019 lúc 01:14:02(UTC)
napoly


Danh hiệu: Junior Member

Nhóm: Member
Gia nhập: 27-12-2018(UTC)
Bài viết: 205
Italy
Đến từ: napoly

Cảm ơn: 17 lần
Được cảm ơn: 25 lần trong 22 bài viết
thủ dâm là gì??? d'oh!
Online bonus08  
#217 Đã gửi : 06/01/2019 lúc 11:13:01(UTC)
bonus08


Danh hiệu: Junior Member

Nhóm: Member
Gia nhập: 23-02-2018(UTC)
Bài viết: 397
Viet Nam
Đến từ: VN

Cảm ơn: 141 lần
Được cảm ơn: 113 lần trong 109 bài viết

02-11  : + 2.00u    W

03-11  : + 0.50u    W

03-11* : + 0.75u    W

04-11  : - 3.00u    L

06-11  : - 0.65u    L

06-11* : - 1.25u    L

07-11  : + 0.00u    T

08-11  : -10.00u    L

09-11  : - 3.00u    L

10-11  : + 0.50u    W 

11-11  : - 4.00u    L

13-11  : - 1.00U    L

15-11  : + 4.28u    W

16-11  : - 2.00u    L

16-11* :   0.00u    T

17-11  : - 2.00u    L

19-11  : - 5.00u    L

20-11  : + 0.75u    W

21-11  :   0.00u    T  

24-11  :   0.00u    T 

25-11  : + 2.00u    W

13-12  : + 1.00u    W

14-12  : + xx.0u    W

15-12  : + 3.00u    W

21-12  : - 0.25u    L

22-12  : + 3.52u    W

24-12  : + 1.00u    W

25-12  : + 0.20u    W

26-12  : + 0.20u    W 

29-12  : + 0.60u    W

30-12  : + 3.62u    W

31-12  : + 1.20u    W

 

01-01  : - 1.48U    L

02-01  : - 2.50u    L     

03-01  : + 1.20u    W   

04-01  : - 0.20u    L

05-01  : - 1.00u    L  

06-01  : - 1.00u    L

07-01  : 

 

 

10:25  AM

UserPostedImage

 

UserPostedImage

 

B1  W

P2  T

P3  W

B1  W 

P2  L  

B3  T 

P1  W

B2  L

B3  W

P1  W

B2  W

P3  W 

    

B1  L   

B2  W  

B3  W

P1  L 

P2  W

P3  L

B1  W  

B2  W 

 

B3  L   

P1  L

B2  L

B3  L    

P1  L

B2  L  

B3  T     

B1  L 

P2  L

B3  W    

P1  20  -20 * 

   

B2  W  

B3  L   

B1  L  

P2  L

P3  L     

B1  L  

P2  T

B3  T

P1  L

P2  L

B3  L

 

B2  W             

B2  L

P2  W      

P3  L   

P1  W

P2  W      

P3  W    

P1  W  

P2  W 

B3  W    

B1  L  

P2  W

P3  W

P1  L

B2  20  0     

P1  W  

B2  20  -20 * 

 

 

B3  L  

P1  T    

P2  W  

P3  W 

P1  L     

P2  L  

P3  L   

P1  W   

P2  L  

P3  L  

B1  W      

P2  L  

P3  W

P1  W

B2  W  

P3  W

B2  W  

B3  20  0

B3  20  -20 * 

 

 

B1  L

P3  L            

P1  W 

B2  L

P3  L  

P1  L   

P2  T

B3  W  

P1  W

P2  L 

B2  W

B2  20  -40 **

 

 

15'////

 

 

B1  L

P2  W

B3  T

B1  L   

P2  W

B3  W  

P1  L

P2  W  

B3  L

B1  L 

P3  W

P3  20  -60 ***

 

 

P1  W

P2  L   

B3  L            

B1  L  

P2  L            

P3  W

P1  L

B3  W

P1  L

B2  W         

P3  L 

B1  W    

B2  20  -80 ****  

 

   

P3  L    

P1  W   

P2  T 

B3  W  

P1  W  

P2  T

B3  W  

B1  L      

P2  L  

B3  L       

P1  L    

B2  L   

P3  L    

B1  T  

B2  W 

B3  L 

B1  W 

B2  W      

P3  W

B1  W 

P2  20  -100 *****  

P3  

B1  

 

Offline knowdienow2012  
#218 Đã gửi : 06/01/2019 lúc 11:44:07(UTC)
knowdienow2012


Danh hiệu: Junior Member

Nhóm: Member
Gia nhập: 09-09-2012(UTC)
Bài viết: 383
Viet Nam
Đến từ: TPHCM

Cảm ơn: 254 lần
Được cảm ơn: 67 lần trong 57 bài viết

Cai nay la hinh nhu ben Gameplay interactive ha thot

 

Online bonus08  
#219 Đã gửi : 07/01/2019 lúc 12:30:33(UTC)
bonus08


Danh hiệu: Junior Member

Nhóm: Member
Gia nhập: 23-02-2018(UTC)
Bài viết: 397
Viet Nam
Đến từ: VN

Cảm ơn: 141 lần
Được cảm ơn: 113 lần trong 109 bài viết

02-11  : + 2.00u    W

03-11  : + 0.50u    W

03-11* : + 0.75u    W

04-11  : - 3.00u    L

06-11  : - 0.65u    L

06-11* : - 1.25u    L

07-11  : + 0.00u    T

08-11  : -10.00u    L

09-11  : - 3.00u    L

10-11  : + 0.50u    W 

11-11  : - 4.00u    L

13-11  : - 1.00U    L

15-11  : + 4.28u    W

16-11  : - 2.00u    L

16-11* :   0.00u    T

17-11  : - 2.00u    L

19-11  : - 5.00u    L

20-11  : + 0.75u    W

21-11  :   0.00u    T  

24-11  :   0.00u    T 

25-11  : + 2.00u    W

13-12  : + 1.00u    W

14-12  : + xx.0u    W

15-12  : + 3.00u    W

21-12  : - 0.25u    L

22-12  : + 3.52u    W

24-12  : + 1.00u    W

25-12  : + 0.20u    W

26-12  : + 0.20u    W 

29-12  : + 0.60u    W

30-12  : + 3.62u    W

31-12  : + 1.20u    W

 

01-01  : - 1.48U    L

02-01  : - 2.50u    L     

03-01  : + 1.20u    W   

04-01  : - 0.20u    L

05-01  : - 1.00u    L  

06-01  : - 1.00u    L

06-01* : - 1.00u    L

-------------- min 500k

07-01  : + 1.60u    W

08-01  :      

 

 

UserPostedImage

UserPostedImage

UserPostedImage

UserPostedImage

UserPostedImage

 

11:00 AM

 

 

P1  L

P2  W

P3  W

P1  W  

B2  L

B3  W

P1  L     

P2  L 

P3  W  

P1  L         

B2  W

B3  W 

B1  W      

B2  W

P3  W   

B1  W

P2  T

 

 

B3  L 

B1  L      

P2  L

P3  W    

B1  W

P2  W    

P3  T 

B1  T

P2  W 

P3  W  

B1  W 

P2  500  +500

P3  200  -200 *    

P2  L

B2  W

B2  L

P2  L

B2  L

B2  W     

P2  200  0

P3  L  

B1  W

B2  100  +100

P1  100  -200 *      

P2  200  -200

B3  L 

P1  200  +100           

B2  W

B2  100  -100 *         

P3  L

B1  100  -200 *     

B2  T

B2  W

B2  100  +100  

P3  L

B2  200  -200 **  

B3  L

B1  100  -300 ***      

B2  L 

 

 

P1  L

P2  L

B3  W

P1  L  

P2  L     

P3  L 

B1  W

B2  L

B3  W 

B1  W

B2  L  

B3  L

B1  W  

B1  100  -400 ****

P2  W

P3  L

B1  L   

P2  L    

P3  W

P1  L 

P2  W  

B3  100  -300 ***    

B1  L

P2  W 

P3  100  -200 **  

P1  L

P3  100  -300 ***    

B1  L

P3  100  -400 ****

 

  

B1  W    

B2  T   

B3  L  

B1  T    

B2  T   

B3  L    

B1  L      

B2  L

P3  W 

B1  W  

P2  W

B3  50  -400 ****       

P1  W

P2  W    

B3  50  -450 *****    

P2  W

P3  L 

B1  L

P2  25  -425        

B3  W

P1  W

P2  75  -350 ***

B3  W

P1  L 

P2  50  -300 ***

B3  L

P2  100 -300 ***            

B3  L  

B1  L  

B2  100 -400 ****  

 

     

P3  L

P1  W

P2  W

B3  L  

B1  W      

P2  L 

B3  W  

B1  100  -300 ***    

P2  W    

P3  L    

P1  100  -200 **    

B2  L     

B3  W

P1  100  -100 *    

P2  W

P3  L  

B1  50   -150 ****

P2  T  

B3  L   

B1  50   -100 *

 

 

B2  L 

P3  L

B1  L

P2  L 

P3  L 

P1  W

B2  L  

B3  L

P1  L

P2  L    

B3  W 

P1  25  -125 **

B2  W   

B3  W 

P1  L

B2  25  -100 *   

P3  L

B1  L                        

P2  50  -150 **

 

 

P3  W      

B1  L

B2  L   

B3  L      

P1  L  

B2  L   

B3  W   

B1  L  

B2  T 

P1  W

B2  L

B1  L

B2  100  -150 **   

B3  W

P1  W

B2  100  -250 ***     

B3  W

P1  L

B2  W

P3  W  

B2  W

P3  50  -300 

P1  W 

B2  100 -200 **   

 

 

B3  T    

P1  L 

P2  T

B3  W       

P1  L  

P2  L  

B3  L 

B1  L  

B2  25  -175 **   

B3  L

B1  L 

B2  25  -150 **    

B1  T  

B2  50  -200 **

 

  

B3  L        

B1  L 

P2  T    

B3  T    

B1  W  

P2  L    

B3  W  

B1  W

B2  25  -200 **    

B3  50  -200 **    

B1  W

B2  W  

P3  T 

B1  L

B2  25  -200 **        

P3  25  -175      

P1  W 

B2  25  -165

P3  L

B2  25  -190 ***

 

 

B3  L        

B1  W  

B2  W  

B1  W  

B2  30  -160 ***

B3  L  

P1  W

B2  20  -140 **

B2  20  -120 **

B2  30  -90  *               

P3  L   

P1  W 

B2  20  -45 ** 

B1  25  -65 ***

B1  20  -25 *

P1  20  -5  *   

B2  20  -25 *  

P3  W

P1  30  +5      

B2  T 

P3  W

B1  40  -40 *  

B2  20  -40 * 

 

   

B3  L

P1  W

B2  30  -10 *                

P1  T

B2  30  +20  

P1  L

B2  30  -30 *  

P1  W     

B2  30  -60 **

 

    

P3  T  

P1  L

B2  W    

P3  W

P1  L

B2  35  -95 ***    

P3  W

B1  W    

P3  W

B1  W

P2        

P3  20  -75 ***   

B1  L

 

P3  40  -115 ****    

B1  

 

Edited: bởi người viết 07/01/2019 lúc 12:32:00(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

thanks 1 người cảm ơn bonus08 cho bài viết.
hunterbcr2015 trên 07-01-2019(UTC) ngày
Offline nuoi_vit  
#220 Đã gửi : 07/01/2019 lúc 02:56:48(UTC)
nuoi_vit


Danh hiệu: Senior Member

Nhóm: Member
Gia nhập: 07-12-2015(UTC)
Bài viết: 1,215

Cảm ơn: 163 lần
Được cảm ơn: 421 lần trong 332 bài viết

2019 rồi có gì mới không ku? chú định thủ dâm mãi ,không muốn xuất tinh à 

thanks 3 người cảm ơn nuoi_vit cho bài viết.
kingking15 trên 07-01-2019(UTC) ngày, hunterbcr2015 trên 07-01-2019(UTC) ngày, knowdienow2012 trên 07-01-2019(UTC) ngày
Offline phungngoc  
#221 Đã gửi : 07/01/2019 lúc 05:05:45(UTC)
phungngoc


Danh hiệu: Active Member

Nhóm: Member
Gia nhập: 20-01-2018(UTC)
Bài viết: 1

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
Halong Bay is a lot more appealing than what the term beautiful should exhibit, so why does Lan Ha Bay turn up here? Why do we've to consider between the two bays? This is since Lan Ha Bay, inside the last decade, has grown to be a lot more interested in visitors and steadily become a wise choice for Halong Bay. You must be noticed this blog post will not offer you any suggestion or recommendation but simply some information about Halong bay and Lan Ha bay which may enable you to come up with a final decision. Where is Ha Long Bay? Halong Bay is a so known travel destination in Quang Ninh Province, centrally located in northeastern Vietnam. Administratively, the bay is owned by the area of Halong City, Cam Pha city, Van Don District, bordered on the south as well as southeast by the Gulf of Tonkin, on the north by China, and also on the west and southwest by Cat Ba Island. Where is Lan Ha Bay Lan Ha Bay is one area of the larger Halong Bay region. Particularly, the Halong Bay region consists of Halong Bay in the center, Lan Ha Bay in the southwest as well as Bai Tu Long Bay to the northeast. The three bays share a similar geological, climate, geomorphological, geographical, and cultural heroes. Getting from Hanoi to Halong Bay Halong Bay is aproximatelly 170 kilometers from Hanoi, which transports you 3.5 working hours on the fashion. Nevertheless, the new freeway from Hanoi to Hai Phong subsequently Halong could save two hours transfer, it means that you can go from Hanoi to Halong Bay in 1.5 hours only (Details here) Route: The widespread path for those earth transportations is: Hanoi? Hai Duong? Hai Phong? Halong Bus from Gia Lam or perhaps My Dinh Bus Station (Hanoi) to Bai Chay bus station (Halong city). Ticket payment from 100,000vnd to 250,000vnd (51dolar1? 121dolar1). Take along with you Vietnam Dong (currency) as USD is not accepted. There are choices which are many for a neighborhood shuttle bus or even limousine van. By shuttle bus (Hanoi local tour operator): Pick up & lower off of passengers in the Hanoi outdated quarter: from USD10 to USD20/person/way. It may be integrated in case you book a Halong Bay day trip or perhaps overnight cruise. Take the luggage railroad from Yen Vien (Gia Lam, Hanoi) to Quang Ning The train starts off at 4.30am and arrives at 11 am. The terminal at Halong City is near Bai Chay bus station and aproximatelly 5 kilometers away from the harbor. Expect train delays and cancellations without notice. Available hard sleeper just, USD 10/person/way (complicated, not recommended). Use a seaplane flight from International Noi Bai Airport, Hanoi to Halong Bay for just 45 minutes. You also have 15 minutes for sightseeing over Halong Bay. Hai Au Aviation may be the business person and simply seaplane program in Vietnam until now. By private automobile: ~USD140 (roundtrip, 7? sixteen seat car) Getting from Hanoi to Lan Ha Bay Lan Ha Bay is aproximatelly 134 kilometers from Hanoi but price you merely ~2 hours thanks to the brand new Hanoi? Hai Phong Expressway. Route: Hanoi? Hai Phong (by acreage transport)? Cat Ba island (by speedboat or even ferry)? Lan Ha Bay. Unlike Halong bay where you can check out right from the Halong City, so as to visit Lan Ha Bay you need to head to Cat Ba island by speedboat or ferry. Cat Ba is the entry point, from there you are able to do your Lan Ha Bay trip.?Hanoi? Hai Phong Expressway The transportation to Lan Ha is not much mixed. The easiest and popular most way is to take a bus from Hanoi (it is easily booked with a bit of transport companies: Route:
  • Hoang Long (~225.000vnd/way)
  • Cat Ba Express (340.000vnd)
  • Inter Bus Lines (150.000vnd)
  • Community tour operators) to Dinh Vu port. Then get on a speedboat (hydrofoil) to Cai Vieng port on Cat Ba Island (~30 minutes).
If you discover this particular road overly complicated and also for one thing simpler to visit Lan Ha Bay, you are able to reserve a Lan Ha Bay program tour. In days gone by, for a long time, Lan Ha Bay is only accessible for one day cruise out of the port in Cat Ba island, you could just check out the bay through the aforementioned route then rent a small boat to go on the bay. This option is no longer an ideal option now since it points out several disadvantages that you cannot explore the farther location of the bay on a small boat. In addition, the boat has low quality that is not able to make sure your safety. You also have to pay more fee for renting a boat, entry fee on the bay. Therefore, there's another option which is going to Lan Ha Bay on an overnight cruise. Many overnight cruises in Lan Ha Bay are luxury boats with comfortable facilities. What must we anticipate about Halong Bay? PROs: Halong Bay is realized as one of the ten most beautiful bays on the planet. The bay seems with aproximatelly 2,000 islands & islets, developing a spectacular seascape of limestone pillars. Topped up each island and islet is an exotic forest, large and small, depending on the island's size, that makes a distinctive greenish photo. Not only landscape value, its geological worth with more than 500 million year history is additionally a good mark for Halong Bay. Halong is among the most important parts across the world of Fengcong (clusters of conical peaks Fenglin and) (isolated tower features) karst and is viewed as the very best demonstration of marine invaded tower karst. Halong has numerous caves of different sizes and interiors. The quantity of the cave, until today, has not been established yet; some of them are named and famous worldwide while a few are less known or perhaps unknown. CONs You know this popular place, find it extremely wonderful, so beautiful and definitely put it on your travel list. Nonetheless, there's undeniable that, in case this destination is pretty much drawing you, it means that several additional people are as yet getting pulled in as you are or significantly more than. Generally estimated, you will find aproximatelly 300 boat tours running in Halong Bay, then you definitely can visualize on your own the amount of touristswill go along with you in a day. The Halong Management Board applies a strict policy to cruises in the bay, each boat has to sail in a fix a route, tourists are not allowed to jump down water from the boat, just swim on shores Those, less or more, may change your experience. The Management Board applies a lot of charges for each tour, entrance fee, sightseeing fee, etc which might partially relate to the cost of yours. What must we anticipate about Lan Ha Bay PROs: Lan Ha Bay is at the southern part of Halong Bay, faraway from the boat crash inside the north next visiting Lan Ha Bay, you are going to have chance to get closer to local fishing life, and are not as likely to see as many tour boats and ships passing, do not have to concern yourself with the masses. Unlike its famous twin, Lan Ha Bay reserves a more pristine scenery with an extreme concentration of limestone mountains which the sea surface has partitioned into smaller bays and gulfs. Many lagoons, bays, and caves still persist untouched. The bay has as many as 139 golden sandy shores, small but pretty and isolated as green straits inviting tourists to explore. Lots of sandy beaches stretching between 2 rocky mountains, quiet without any big waves, are really the ideal beaches. Lan Ha is a tranquil sea with tiny fishing villages already present isolated from the rest of the planet. There are wooden floats raising unique species such as the green mussel, grouper, abalone, crab, cobia, geoduck, which may serve visitors according to the desires of theirs. By small boat, visitors are able to glide through the ravine, lagoons to go to the caves, sitting on the beach. Unlike Halong, the Lan Ha Bay itinerary is pretty versatile, and that means you are able to do any water activities that you are able to imagine, jumping down from the boat, going fishing with neighborhood, doing kayaking to wherever you like to check out, diving or surfing or even rafting. Your enthusiasm for water is only limited by the own creativity of yours. Tour cost for the package and even backpacker travel is lower than in Halong because the charge in Lan Ha Bay is lower than in Halong. CONs: This's really not a true CON: The amount of islands in Lan Ha Bay is much less than that in Halong Bay, you don't experience thousands of limestone islands but aproximatelly 400 little & large islands. Dissimilar to Halong, most islands in Lan Ha Bay are coated with green trees or perhaps vegetation, even in case it is a little island such as a peninsula. You are able to realize that what is considered to be the unfavorable point of one bay actually is the good point of the other one and vice versa. From that, you can look back to the desire of yours, which food do you require from a Bay cruise: a gorgeous scenery but full of other tourists or perhaps a peaceful atmosphere with quiet alone space? A visit to explore hidden untouched corners to be the primary step in or visiting sites that are already popular to the world? It is not hard to decide on, right? Consider very carefully and you are going to have your best experience ever. A a lot more, not least: March? June, and October? November is the greatest time to check out Halong and Lan Ha Bay when the sun mostly shines. In January and December, it's regularly cloudy or rainy and some days might purchase extreme cold, while in February even drizzly and foggy. From July to September, the heat range reaches its highest point, the weather may be really uncomfortable. Furthermore, this's the high season of domestic tourism, for that reason just expect locals around you.
thanks 1 người cảm ơn phungngoc cho bài viết.
knowdienow2012 trên 07-01-2019(UTC) ngày
Offline knowdienow2012  
#222 Đã gửi : 07/01/2019 lúc 09:39:59(UTC)
knowdienow2012


Danh hiệu: Junior Member

Nhóm: Member
Gia nhập: 09-09-2012(UTC)
Bài viết: 383
Viet Nam
Đến từ: TPHCM

Cảm ơn: 254 lần
Được cảm ơn: 67 lần trong 57 bài viết

Originally Posted by: nuoi_vit Go to Quoted Post

2019 rồi có gì mới không ku? chú định thủ dâm mãi ,không muốn xuất tinh à 

chắc thủ dâm hay benh tự kỷ gì á bác. Méo choi voi ai. Post thì copy paste 1 đống dài hoằng 

Offline hunterbcr2015  
#223 Đã gửi : 07/01/2019 lúc 11:57:14(UTC)
hunterbcr2015


Danh hiệu: Junior Member

Nhóm: Member
Gia nhập: 13-10-2016(UTC)
Bài viết: 296
Man
Viet Nam
Đến từ: ha noi

Thanks: 458 times
Được cảm ơn: 200 lần trong 145 bài viết
Chú ở trên chắc mới ko chơi với ai ... có biết Ku Kiếm là ai đâu mà phán như đúng rồi phải ko a Vịt ?... tỏi phú 4r mà ko biết thì kém quá Cool
Con người ta thường chỉ nhìn thấy kết quả chứ ko thấy được quá trình ! Phải tập trung vào quá trình , kết quả chỉ là điều dĩ nhiên phải diễn ra .
Online bonus08  
#224 Đã gửi : 08/01/2019 lúc 03:49:06(UTC)
bonus08


Danh hiệu: Junior Member

Nhóm: Member
Gia nhập: 23-02-2018(UTC)
Bài viết: 397
Viet Nam
Đến từ: VN

Cảm ơn: 141 lần
Được cảm ơn: 113 lần trong 109 bài viết

UserPostedImage

UserPostedImage

UserPostedImage

UserPostedImage

 

UserPostedImage

 

P1  L

P2  W

P3  L

P1  L   

P2  L  

B3  W

P1  W          

B2  L    

P3  W

P1  25  +25  

P2  T 

B3  W

B1  25  +12  

B3  25  -25 *

 

 

B1  L

B3  W

P1  L

P2  L      

P3  W  

P1  L  

P2  W  

B3  25  -50 **  

B1  L       

P2  25  -25 * 

 

     

P3  L     

B1  L  

B2  L    

P3  L    

B1  25  -50 **     

P2  L   

P3  L    

P1  25  -75 ***  XXXXXXXX       

B2  W    

P3  T

P1  L  

P2  L      

P3  W  

B1  L 

P3  25  -50 **

 

    

P1  W 

P2  W  

P3  T        

P1  T  

P2  L  

P3  W          

P1  W  

B2  W     

P1  W 

B3  W    

B1  25  -75 ***

B2  L

P3  25  -100 **** 

 

       

P1  L

B2  L    

P3  T    

P1  W  

B2  W   

P3  W

P1  25  -75 ***    

B2  W

P3  W 

P1  W

P2  L   

B3  W  

P1  L     

P3  W  

P1  25  -100 ****        

P3  25  -125 *****   

 

   

B1  W 

B2  W   

P3  W  

P1  W

B2  W  

B3  W

P1  25  -100 ****

B2  L  

P3  L 

P1  25  -75 ***

P2  L      

B3  T  

B1  25  -50 **         

B3  L

B1  25  -75 ***    

B3  L

P1  W   

B2  W

B3  L 

P1  W

P2  25  -100 **** 

 

   

B3  L        

B1  L

B2  W   

P3  L  

P1  T

P2  W

P1  W

P2  W

P3  L  

P1  L

P2  L

P3  L  

P1  25  -100 ****

P2  T         

P3  W        

P1  25  -75 ***

P2  W    

P3  W

P1  25  -50 **                          

P2  T  

B3  L     

P1  25  -25 * 

 

   

P2  T   

P3  T      

P1  L      

P2  L 

P3  W  

P1  25  -50 **          

P2  L  

P3  W  

B2  W

P3  L      

B1  L    

B2  W    

P3  L    

P1  25  -75 ***  

 

   

B2  L        

B1  W

B2  L  

P1  25  -100 ****  

B2  L

 

 

P1  L

B2  L

B3  W

P1  W             

P2  L  

B3  L  

P2  L  

P3  W  

P1  L     

B2  L  

P3  L    

P1  L   

P2  T    

B3  T  

B1  L   

P2  L                

B3  L

P1  W  

P3  L

B1  W        

B2  W  

P3  W     

B1  W     

P2  25  -100 ****        

B3  L

P1  W

P2  25  -125 *****

 

 

P3  W  

P1  L  

B2  W     

P3  W

B1  L  

B2  L      

P3  T

B1  W  

P3  L

P1  L 

P3  L

B1  W 

B2  L 

B3  W

B3  25  -100 ****

P3  25  -75  ***

P3  25  -50  **

B1  W    

P2  L 

P3  25  -75 ***

 

 

B1  W    

B2  L        

B3  W    

B1  W  

B2  L     

B3  L

B1  W

P3  L

P1  25  -50 **  OOOOOOO  

B3  W                   

B1  25  -75 ***   

 

 

P2  W  

P3  T

P1  W

P2  W    

P3  T  

B1  W  

P2  L

B3  T

B1  L  

P2  W 

B3  W

P1  L    

P2  W

B3  25  -50 **

P1  L  

P2  T  

B3  25  -75 ***

B3  W

B3  25  -100 ****

 

 

B1  L       

P2  L 

B3  L            

B1  L      

P2  W    

P3  L     

P2  25  -100 ****        

P3  T

B1  T  

P2  25  -75  ***  

P3  W  

B1  L   

B2  T 

P3  W

P1  W 

B2  W

P3  L

P2  25  -100 ****

 

     

P3  W 

P1  W

P2  W

P3  W  

P3  25  -125 *****

B1  W

B2  W

B3  L

B1  W

B2  W   

P3  L 

P1  30  -155 ******

P2  L 

B1  50  -205 ******** 

 

 

B2  W  

B3  L  

P1  W      

B2  W

P3  L  

 

B2  25  -230 ******   

P3  L

P2  30  

P3    

Online bonus08  
#225 Đã gửi : 13/01/2019 lúc 11:45:10(UTC)
bonus08


Danh hiệu: Junior Member

Nhóm: Member
Gia nhập: 23-02-2018(UTC)
Bài viết: 397
Viet Nam
Đến từ: VN

Cảm ơn: 141 lần
Được cảm ơn: 113 lần trong 109 bài viết

 

-------------- min 500k

 

07-01  : + 1.60u    W

08-01  : - 0.40u    L 

13-01  : + 6.00u    W  

 UserPostedImage

UserPostedImage

UserPostedImage

UserPostedImage

UserPostedImage

 

 

 

09:04 AM

 

 

B1  W

P2  L

B3  W

B1  T

B2  L   

P3  W  

B1  W

B2  L    

P3  W

B1  W    

P2  L 

B3  L  

B1  L  

P2  T     

B3  W

B1  L

P2  L        

B3  W

P1  W  

P2  W          

P3  L  

P1  W

P2  L   

P3  T  

B1  L

P2  W     

P3  W

P1  W   

B2  L  

P3  T  

P1  W 

 

  

B2  L    

P3  T      

P1  L

P2  L    

P3  T 

B1  T

P3  L

B1  L

P2  L        

B3  L      

P1  W      

P2  W    

B3  L

P1  500  -500 *

P2  L  

P3  W 

P1  L

P1  W      

P1  T    

P1  W

B1  T

B1  W

B1  500  0     

B2  W      

P3  W 

P1  500  0

 

  

P2  L       

P3  L    

P1  W  

B2  W   

P3  L

P1  L

B2  L          

P3  W

B1  W

P3  T 

P1  L

B2  W         

P3  L    

B1  L

P3  W

B1  W   

B3  500  +500   

B1  W

B2  W

P3  W   

B1  W

B2  W

B3  W

B1  W  

B2  W

P3  25  

B1  500  +500

B2  W

B1  500  +500

 

 

P1  W

B2  T

B3  L

P1  W  

B2  W

B3  L   

B1  W  

B2  W  

P3  T

B1  L    

B2  L    

P3  W 

P1  L   

P2  T  

B3  L

P1  W    

P2  W

P3  L  

B1  500  +500      

B2  W 

P3  L

P1  500  +500  

B2  W 

P3  L  

B1  500  +500    

P2  W 

B3  W

P1  500  +500   

B3  L

B1  750  -750 **    

 

 

B3  L 

P1  W  

P2  L    

P3  W

P1  L    

B2  L  

B3  T 

P1  W    

P2  L     

B3  W 

P1  L 

P2  W        

B3  L  

P1  T    

P2  W  

P3  L

P2  250  -500 *  

B3  L       

B1  W

P2  W 

B1  W

P2  250  -750 **

 

 

B3  W 

P1  W

P2  L

B1  W

B2  L    

P1  L 

P2  L    

B3  L 

B1  L  

B2  W  

B3  W

P2  250  -1000 **

 

 

B1  L

P2  W

P3  L

B1  L  

P2  W

B3  L    

B1  T  

P2  L  

P3  T  

B1  W

P2  L   

P3  W

B1  125  -875 ***

B2  L 

B3  T

P1  125  -100 ***

P2  L 

B3  T

B1  W       

B2  W 

B3  W

B1  125  -1000 **

P2  W

B1  125  -875      

B1  125  -750  

B1  250  -1000 *

 

  

B2  L   

P3  W  

P1  L    

B2  T

P3  W  

B1  W

B3  125  -875  

B1  L

B3  L

B1  125  -750     

P2  T

P3  L  

B1  125  -675   

P2  T

B3  L   

P1  L

P2  L

P3  L     

B1  25  -650     

B2  W      

B3  W

B1  60  -710 **

 

    

B3  W   

B1  L

B2  W

P3  T

P1  75  -785 ***      

B2  25  -760          

P3  L

P1  L

B2  25       

B3  L 

B1  L   

B3  W

P1  W

B3  75  -685        

P1  W

B2  L

B3  L

B1  W

B2  L  

B3  50  -635      

B1  L

P2  L  

B3  100 -735 ***8     

P1  W

B2  50  -710 *

 

    

B3  W

B1  L

P2  W  

P3  L  

B1  L 

B3  W

P1  L     

P2  W  

B3  L  

B2  80  -790 ***    

B3  W       

B1  W

P2  W  

B3  T  

P1  L  

P2  25  -790 ***

P1  L

P2  25  -765

P3  T  

P2  25  -740     

P3  L   

B1  W 

P2  50  -690 ***      

B3  L

B1  W

P3  W

P2  75  -690 ***    

P1  W   

P3  W

B1  L    

P2  50  -640 ***     

P3  T

P1  W  

P2  75  -565 *      

P3  W   

B1  W 

P2  25  -590 ***  

P3  W

B1  W

B2  L  

B3  L 

B1  25  -565   

P1  25  -540 ***  

P2  25  -515       

B3  L

P1  25  -490  

P2  50  -540     

P3  W

P1  50  -590 *

 

  

P2  L        

B3  L 

B1  L

P2  W    

P3  L

P1  W

P3  L 

B1  W  

P2  W

B3  W   

P1  25  -590 

P2  25  -615 ****    

B3  

P1  L

 

P1  

 

 

Sửa bởi người viết 13/01/2019 lúc 12:09:05(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

Online bonus08  
#226 Đã gửi : 14/01/2019 lúc 10:48:07(UTC)
bonus08


Danh hiệu: Junior Member

Nhóm: Member
Gia nhập: 23-02-2018(UTC)
Bài viết: 397
Viet Nam
Đến từ: VN

Cảm ơn: 141 lần
Được cảm ơn: 113 lần trong 109 bài viết

-------------- min 500k

 

07-01  : + 1.60u    W

08-01  : - 0.40u    L 

13-01  : + 6.00u    W  

14-01  : + 2.80u    W

 

 

 

09:03 PM

UserPostedImage

UserPostedImage

UserPostedImage

UserPostedImage

UserPostedImage

 

 

 

B1  L

B2  W

P3  L

P1  L  

B2  W       

B3  L 

P1  L 

B2  L 

P3  W  

B1  W 

P3  L

P1  L

P3  W

B1  L

B2  T   

P3  W

P1  L

P2  W      

B3  W

P1  L 

P2  L  

P3  L

B1  W

B2  W    

P3  W     

P1  L   

P3  T

P1  T

B2  W    

P3  L

P1  W 

B3  L

P1  L    

B3  T

B1  W 

B2  L

B3  W           

P1  W 

B2  W

P3  L  

P1  500  +500

 

    

B2  W

B3  L  

B1  T

B2  W

B1  L      

B2  W 

B3  W

P1  L    

P2  W  

B3  L 

B2  L

B3  L

B1  500  +500

 

    

P2  W

P3  T  

P1  L 

P2  L

P3  L

P1  L        

B2  T

P3  W

B1  W  

B2  W    

P3  L

B2  25  +12.5

P3  L         

B1  25  +25  

P2  W

B3  L  

B1  25  +25  

P2  25  0 

B1  35  -60 ****  

B2  25  -25 *

 

 

B1  W

B2  W

P3  L

B1  T

B2  L  

B3  W

B1  L 

B2  W

P3  L 

B2  500  +500  

B3  L 

P2  L

P3  L  

B1  W

B2  W  

B3  T  

B1  L 

B2  W 

B1  W  

B2  25  -25 *

B3  L   

B2  25  -25 *

P3  L    

B2  T

B1  25  -75 ***    

B2  25  -50 **

B1  W

P2  L

P3  W  

B2  25  -65               

B2  40  -65 

B2  40  -105 **** 

 

     

B1  W

P2  W

P3  W

B1  T     

P2  W 

B3  W 

B1  W  

B2  T    

B3  L    

B1  50  -155 ***      

P3  L

B1  W     

B2  L  

P3  W    

B1  25  -130 **      

P2  L 

B3  L       

B1  50  -80     

B2  W

P3  L 

B2  L

P3  L   

B1  50  -130 ***        

P2  W

P3  W      

B1  L    

P2  W

P3  25  -155 ***       

P1  L       

B2  L  

B3  W

B1  25  -180 ***    

P2  25  -155     

P3  W

 

 

P2  L  

B3  L

P1  W 

P2  T 

B3  L  

P1  W

P2  W   

P3  W

B1  L

P2  W

P3  L  

P1  L

P2  25  -180 ****  

B1  25  -205 ****

P1  W

P1  W

P2  W

B3  L      

P1  T 

B2  W

P3  L  

P1  W  

P1  W

B2  W

P3  W  

P1  W 

B2  L  

B3  W  

P1  25  -230 ****       

B2  L

P3  W    

P1  W

B2  W   

B3  T 

P1  25  -205 ***  

B2  L

P1  25  -230 ***

 

 

P2  L    

B3  L  

P1  W 

B2  W  

B3  W    

P1  25  -205 **  

P2  L 

B3  W      

P1  L  

B2  T  

P3  W    

P1  50  -155 ***        

B2  W 

B3  25  -155 ***   

P1  25  -180  

B2  L 

B3  25  -155  

P1  T   

P2  L 

B3  25  -145     

P1  T 

B2  25  -120  

P3  W

B1  25  -95   

B3  25  -95  

P1  L

B2  35  -60 ***

B1  L

P2  W

B3  20  -80 ****  

 

  

B1  W 

B2  25  -80   

B3  W

B1  L

B2  25  -70  

P3  L

B1  L  

B2  35  -105 **      

B3  L

B1  30  -75     

P2  L 

B3  W   

B1  100 +25  

B2  L 

B3  W

P1  L

B3  30  -30 *  

P1  30  0

B2  L 

B3  W 

B1  20  -20 *    

P2  W

P1  40  -60 ***  

B2  L 

B3  W  

B1  L 

P3  25  -35 *  

B1  L

P2  L   

P3  25  -60 ***  

 

    

B1  W 

P2  L  

B3  W 

B1  L 

B2  L

P3  25  -35    

P1  W   

B2  W 

B3  50  -90 **  

B1  W

B2  T   

B3  L  

B1  25  -80      

B2  L    

P3  L    

P1  35  -115 

 

  

B2  L

B3  T   

B1  L 

P2  W  

P3  T 

P1  W  

P2  T  

P3  T

B1  W

P2  W   

P3  W

B1  25  -80 ***    

P3  25  -105  

B1  50  -55   

P2  W

B3  W 

P1  L  

P2  L 

P3  W  

B1  W

P2  L 

P3  L   

B1  L  

B2  T 

B3  W  

P1  L  

B2  L 

P3  W  

B1  25  -80    

P2  L

P3  25  -105  

B1  W 

B2  L

B3  50  -55  

P1  W

B2  W 

P3  75  +20   

P1  W

P2  25  -25  

B3  75  -100 * 

 

 

B1  L  

B2  T    

B3  T  

P1  L      

B2  L       

B3  L  

P1  T    

B2  L      

P3  W

P1  25  -75    

B2  L    

P3  W

B1  75  0  

B2  W

P3  L     

P1  125 -125   

B2  

B3  50  -175 ****

 

Sửa bởi người viết 14/01/2019 lúc 10:48:58(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

Online bonus08  
#227 Đã gửi : 15/01/2019 lúc 09:33:43(UTC)
bonus08


Danh hiệu: Junior Member

Nhóm: Member
Gia nhập: 23-02-2018(UTC)
Bài viết: 397
Viet Nam
Đến từ: VN

Cảm ơn: 141 lần
Được cảm ơn: 113 lần trong 109 bài viết

-------------- min 500k

 

07-01  : + 1.60u    W

08-01  : - 0.40u    L 

13-01  : + 6.00u    W  

14-01  : + 2.20u    W

15-01  : + 2.00u    W  

 UserPostedImage

UserPostedImage

UserPostedImage

 

 

 

 

08:21 AM

 

 

P1  L

B2  T

P3  L

B1  L 

B2  W

P3  L           

P1  L     

B2  L  

B3  W 

B1  L     

B2  L  

B3  W  

B1  L   

P2  L  

B3  W   

P1  L  

B2  500  +500 

B3  500  +500

    

  

P2  L  

B3  W 

P1  L 

B2  L

B3  W

P1  L  

P2  W 

B3  L

B1  W 

B2  L  

B3  L

B1  W  

B2  W

 

 

P3  L

B1  T   

B2  L  

P3  L

B1  L  

P2  W  

B3  L

P3  L

B1  L    

P2  L  

P3  L                  

B1  25  +12        

P2  L  

B3  W    

B1  25  +25      

P2  L

B3  L  

B1  35  +35      

B2  W 

B3  W  

B1  20  +10 

     

B2  W

B3  L

B1  W   

B2  L  

B3  W 

B1  30  +30      

P2  W      

P3  L 

B1  60  -60 ***   

B2  W  

B1  25  -85     

B2  L

B3  W   

P2  W  

B3  25  -110  ***  

P1  T

 

 

 

B1  100  -110 *      

B2  W

P3  W

B1  100  -10    

P2  W 

P3  W  

B1  100  +90    

B2  W

B3  W 

P2  25  +25    

P3  W

B1  25  +25  

P2  L  

B3  W  

B1  75  -75 **    

P3  25  -25 *  

 

 

P1  W

P2  T

B3  L  

P1  L   

P2  W  

B3  W

B1  L

P2  W 

B3  25  -100 ***

B1  L

B2  L  

B3  W        

B1  L

B3  L

P1  W    

P2  L  

B3  W        

P1  W 

B2  W  

P3  L  

P1  W  

B2  25  -125 ****

 

        

P3  W

P1  W

B2  L       

P3  W

P1  L

P3  25  -150 *****

P1  W    

P3  L

P1  L        

P3  L 

P1  W

B3  L  

B1  W

P3  L  

P1  25  -175 ******    

P2     

B3  

 

Sửa bởi người viết 15/01/2019 lúc 09:34:24(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

Online bonus08  
#228 Đã gửi : 17/01/2019 lúc 09:53:38(UTC)
bonus08


Danh hiệu: Junior Member

Nhóm: Member
Gia nhập: 23-02-2018(UTC)
Bài viết: 397
Viet Nam
Đến từ: VN

Cảm ơn: 141 lần
Được cảm ơn: 113 lần trong 109 bài viết

-------------- min 500k

 

07-01  : + 1.60u    W

08-01  : - 0.40u    L 

13-01  : + 6.00u    W  

14-01  : + 2.20u    W

15-01  : + 2.00u    W  

17-01  : + 0.20U    W

 UserPostedImage

UserPostedImage

UserPostedImage

 

 

08:21 AM

 

 

B1  L

B2  T

B3  W  

P1  L  

B2  L

B3  L

P1  T   

B2  L  

B3  L 

P1  L

P2  W

P3  W    

B1  W   

P2  L 

P3  L  

B1  T      

B2  W 

P3  L

P2  W 

B1  W    

B3  L

B1  L     

P2  L  

P3  T    

B2  W  

P3  W

P1  W 

 

P2  L  

B3  L

B1  W   

B2  L      

B3  L  

B1  W    

B2  W  

P3  W

P1  W   

B2  L

B3  L  

P1  500  +500   

B2  W    

P3  W 

B1  L

P2  W

P3  500  +500  

B2  W   

P2  W 

B2  500  +500  

P3  500  -500 * 

 

P1  W

P2  W

P3  T

P1  L  

B2  L

P3  L   

B1  W  

P2  L

B3  W    

P1  L

P2  L

B3  L   

B1  T     

P2  W  

P3  250  -750 ** 

 

 

B1  W

P2  L

B3  W  

B1  W 

B2  L

B3  W  

B1  W

B2  W  

B3  W

P1  125  -675       

P2  T  

B3  L 

B1  W

P2  W 

P3  L

B1  250  -925

P3  L

B1  T

B2  W      

P3  L      

B1  T

P2  125  -1050 *** 

 

 

 

B1  L

P2  L

B3  L

P1  L

B2  W    

B3  L 

P1  W          

P2  L

P3  T          

B1  W

P2  L   

P1  75  -1050 ***

P1  75  -1125 ****        

B2  L    

P3  L  

B1  L   

B2  W   

B3  W

B1  L

B2  50  -1075    

B3  W

B1  W 

P2  75  -1150       

B3  L

B1  W 

B3  L    

B1  T

B2  T    

P3  L

B1  50  -1200     

B3  50  -1150 

P1  W   

B2  L 

B3  100 -1250 *****  

 

 

B1  L

P2  T

P3  L  

P1  L  

P2  W  

B3  L     

P1  L  

B2  W  

B3  L   

B1  L

B2  50  -1250     

P3  L   

P1  L  

P2  W

P3  W 

P1  25  -1325     

P2  50  -1300   

 

 

B1  W

P2  W

B3  T   

P1  L 

P2  L

B3  W  

B1  W 

B2  25  -1290     

B3  W

B1  L  

B2  35  -1325

 

      

B3  W

B1  W

B2  L

B3  L

B1  W    

B2  L  

B3  T

B1  T        

P2  L  

B3  L

B1  L         

B2  T  

P3  W 

B1  L  

B2  L  

B3  25  -1350

B1  W   

P2  L  

P3  W  

B1  T   

P2  W

P3  25  -1325

P3  25  -1350

 

 

B2  L   

B3  L 

B1  W  

P2  L 

P3  W  

P1  W   

P2  W 

P3  25  -1375

B3  W  

B3  25  -1400       

P1  W

P2  L  

B3  L

P1  25  -1375

 

   

P2  W

P3  L 

B1  25  -1400      

B2  L

B3  L  

P1  T   

P2  L

P3  W

B1  W

P2  L

B3  T    

B1  25  -1425 ***      

P2   

 

B2   

Sửa bởi người viết 17/01/2019 lúc 09:54:59(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

Online bonus08  
#229 Đã gửi : 18/01/2019 lúc 10:04:41(UTC)
bonus08


Danh hiệu: Junior Member

Nhóm: Member
Gia nhập: 23-02-2018(UTC)
Bài viết: 397
Viet Nam
Đến từ: VN

Cảm ơn: 141 lần
Được cảm ơn: 113 lần trong 109 bài viết

-------------- min 500k

 

07-01  : + 1.60u    W

08-01  : - 0.40u    L 

13-01  : + 6.00u    W  

14-01  : + 2.20u    W

15-01  : + 2.00u    W  

17-01  : + 0.20U    w 

18-01  : + 3.00U    W

 

07:40 AM

UserPostedImage

UserPostedImage

UserPostedImage

UserPostedImage

UserPostedImage

UserPostedImage

UserPostedImage

UserPostedImage

UserPostedImage

 

UserPostedImage

 

B2  100  -100 *  

P3  W

P1  W

P2  50  -50 *       

B3  W

B1  50  -100 *  

P2  50  

B3  L

B1  100  -50 *    

P2  50   -50 *      

B3  W    

B1  100  +50

B2  L 

P3  W

P1  50   -100 **  

P2  T   

B3  25  -25    

B1  25  0

 

 

B2  100  -100 * 

B3  L

B1  W

P2  W 

P3  L

B1  100  0  

P3  L  

B1  100  -100 *     

P2  100  -100 *  

B3  L  

B1  W

P2  100  -200 **  

P3  W 

B1  T 

P2  L

B3  100  -100 *    

B1  W

B2  W 

B3  100  -200 **  

P1  100  -300 ***    

P2  W 

P3  L

P2  100  -200 **  

P3  L 

B1  W

P2  200  0 

B3  L  

B1  25  +25      

B2  25  0  

B3  W  

B1  25  +25   

B2  L

B1  50  -50  *

 

 

 

P1  L

P2  L

B3  W

P1  L

B2  L

B3  W  

B1  W 

B2  L  

P3  W

B1  500  +500    

P2  L    

P3  W 

B1  100  +100  

P2  W

B1  200  -200 **

B3  100  -50      

P1  100  -100 *  

P2  L

B3  50   -100 *     

P1  L

B2  100  -200 **  

 

 

B1  L

B2  L     

P3  W

P1  W

B2  L 

B3  200  0      

B1  W

P2  L 

B3  110  0  

P1  100  +100

P2  T

P3  25   -25  

P1  110  0

B1  95   

P2  W

P3  L  

B1  95  +70     

P2  100 +100       

B3  W

P1  40  -10   

P2  50  0

B3  L    

P1  30  

P2  W

P3  L

B1  260  +10

P2  250  -250 *

P1  270  +270  

B2  L   

B3  L

P1  790  +790      

P2  L

B3  W

B1  80  -80 *           

P2  W

B3  L  

P1  L

B2  100  +20

B3  W

P1  200  +100     

P2  50   +50

P3  50   -50  *

B2  100  -100 *

P2  W

P3  W 

P1  150  -200 **  

P2  T

B3  100  -300 ***

 

      

B1  W

B2  L

P3  W

B1  50   -350 **    

P2  W 

B3  W

P1  50  -350 **    

P2  W

P3  50  -400 ***

P1  50  -400 ****

P2  50  -400 ****

P3  W  

P1  100 -550 *****     

B2  L

P3  50  -450    

B1  T 

P2  L

B3  L

B1  W

P2  W

B3  50  -600   

B3  50  -550   

B3  150 -700 *******  

 

 

P1  L  

B2  L  

B3  L   

B1  25  -675    

P2  25  -675  

P3  T    

P1  25  -650 *   

P2  25  -675 

P2  L

B2  W

P3  T 

P1  150 -500 **

 

     

P2  50  -450    

P3  W

B1  50  -500 *  

P2  50  -550 **  

P3  T

P1  150 -400 **   

B2  L

P3  W

P1  100 -300 ***        

P2  W

B3  W

P1  200 -100 *   

B2  T

P3  W

P1  100 -200 **     

B2  L

P3  100 -100 *  

 

 

P2  L

P3  T

B1  25  -175       

P2  W

P3  L  

B1  25  -175    

P2  W  

B2  25  -200 ***

P2  50  -175      

B3  L

B1  50  -150  

P2  50  -200   

P1  100 -300   

P2  100 -400 

B3  L

B1  200 -600   

B2  T

B3  L

P1  100 -500 *  

B2  L

B3  T

P1  100  -600  

P2  L

B3  100  -600 ***** CHUẨN BỊ BƠI  

B2  L

B3  100  -550    

B1  W

B2  L

B3  50  -500   

B1  50  -450

P3  100 -400 ****   

B1  150 -300 ***    

B2  L

B1  25  -425 

 

  

P2  T 

P1  75  -350      

B3  W

B1  50  -325  

P3  W 

B2  50  -300

B1  25  -365  

B2  25  -375  

B3  50  -350

B1  35  -305  

B3  25  -340

B3  25  -305  

B1  70  -375 ****  

P2  W

B3  L  

P1  25  -350  

P2  L 

P3  L

B1  50  -350 *   

P2  W

P3  L

B1  150 -500 *****    

P2  50  -400 ****

 

 

P3  25  -525    

P1  25      

P2  L

P2  W

P2  25  -500

P2  50  -450      

P3  L

P1  T    

P2  150 -600 ******   

B3  L

P1  25  -575  

P2  L  

P3  L

B2  W

B3  W

P1  50  -550 *    

B2  25  -550

P3  W

P1  75  -575 *****  

P2  50  -500

P2  25  -525         

P2  50  -575  

P1  125 -425 ** 

B2  T

B3  W

P1  W

B2  W

B3  L

B1  50  -375  

P2  L   

P3  25  -350   

P1  125 -255

B1  50  -305            

P3  25  -305 ****  

P1  25  -280 

B2  L

P1  50  -355  

B2  W     

P3  25  -380   

 

   

P1  L

P2  L  

P3  L

P1  W  

B2  W 

B3  25        

B1  L 

B2  50  -435 ***  

B2  50  -385  

B1  50  -385  

P3  L

B2  50  -435    

B3  W

B3  50  -385 ***  

B1  L

B2  50  -335

B1  50  -385  

B2  150 -235 *****

 

  

P3  L 

P1  T

P2  25  -260 

B3  L 

P1  L

P2  50  -310  

B1  L

B2  100 -410   

B3  L

B1  L

P2  200 -310  

P3  T

B1  L

P1  100 -410 ****    

P2  L

P3  L

B1  100 -310

P1  100 -410        

P2  W 

P3  W

B1  W

P2  100 -410  

P3  L 

P1  W

B2  100 -510  

B3  100 -610      

 

 

P1  L

B2  L

B3  25  -635  

B1  25  -660 *** BƠI NHÉ ...  

P2  L

B1  L

P2   

Online bonus08  
#230 Đã gửi : 19/01/2019 lúc 01:26:43(UTC)
bonus08


Danh hiệu: Junior Member

Nhóm: Member
Gia nhập: 23-02-2018(UTC)
Bài viết: 397
Viet Nam
Đến từ: VN

Cảm ơn: 141 lần
Được cảm ơn: 113 lần trong 109 bài viết

-------------- min 500k

 

07-01  : + 1.60u    W

08-01  : - 0.40u    L 

13-01  : + 6.00u    W  

14-01  : + 2.20u    W

15-01  : + 2.00u    W  

17-01  : + 0.20U    w 

18-01  : + 3.00U    W

19-01  : - 3.00U    L

UserPostedImage

UserPostedImage

UserPostedImage

UserPostedImage

UserPostedImage

UserPostedImage

UserPostedImage

UserPostedImage

UserPostedImage

UserPostedImage

UserPostedImage

UserPostedImage

UserPostedImage

UserPostedImage

UserPostedImage

 

UserPostedImage

Online bonus08  
#231 Đã gửi : 21/01/2019 lúc 01:12:35(UTC)
bonus08


Danh hiệu: Junior Member

Nhóm: Member
Gia nhập: 23-02-2018(UTC)
Bài viết: 397
Viet Nam
Đến từ: VN

Cảm ơn: 141 lần
Được cảm ơn: 113 lần trong 109 bài viết

-------------- min 500k

 

07-01  : + 1.60u    W

08-01  : - 0.40u    L 

13-01  : + 6.00u    W  

14-01  : + 2.20u    W

15-01  : + 2.00u    W  

17-01  : + 0.20U    w 

18-01  : + 3.00U    W

19-01  : - 3.00U    L

21-01  : + 0.20u    W    

UserPostedImage

UserPostedImage

UserPostedImage

UserPostedImage

 

UserPostedImage

10:39 AM

 

 

P1  L

P2  W

P3  W

P1  W

P2  T    

P3  W  

P1  L

P2  L     

B3  W   

P1  L    

B2  L  

B3  50  0      

B1  L   

B2  L    

B3  50  +50

B1  W 

B2  L

P3  25  +25          

B1  50  -100 **    

P3  50  -50 *

 

 

P1  W         

P2  T  

B3  W      

B1  L  

P2  L  

P3  25  -100 **

P1  W  

B2  L    

P3  25  -75 *

P1  25  -125 ***    

B3  25  -100 **

B3  L

P3  W                  

B1  W 

P2  W   

P3  25  -100 **

B1  W      

P3  25  -75  *

P1  L  

P2  T 

P3  50  -125 **

B1  25  -150 ***     

P2  25  -175 ****

 

 

15'//// 3L...

 

  

B3  W                  

B1  50  -100 ***  

P2  T

B3  W

B1  50  -50  **  

P2  L 

B3  W

P1  50  -100 ** 

 

    

B2  L

B3  W

B1  W    

P2  L 

B3  W  

B1  50  -150 ***       

B2  L

B3  L 

B1  L 

B2  L

B3  W  

P1  L

P2  L

B3  50  -150 ***   

P1  W

P2  L

B3  50  -100 **    

P2  W       

P1  L

P2  W

B1  W

B2  50  -50  *

B2  50  -100 ** 

 

   

B3  L

B1  L

P2  W  

B3  W

P1  L   

B2  W

B3  50  -150 ***

P1  L 

B2  50  -100 **    

B3  L

B1  W

B2  25  -125 ***     

P3  W

B1  W

P2  25  -100 **  

P3  L

B1  W    

B2  50  -50 *   

P3  W 

B1  L

P2  50  -100 ** 

 

 

P3  W

B1  L 

P2  25  -125 ***  

B3  L 

P1  W   

B2  L   

P3  W

P1  25  -150 ****       

 

 

OK 15'   3L LẦN 2 ....NGON ...

 

 

P1  L

B2  W

B3  W

B1  L  

P2  W      

B3  50  -100 **

P1  L

B3  50  -100 **     

P1  W 

P2  50  -200 ****        

B3  50  -150 ***

 

 

B1  L

B3  W  

P1  W 

B2  W  

B3  L 

P1  W  

P2  T   

B3  W 

P1  50  -250 *****

P3  W

B3  50  -200 ****      

P1  W  

P2  T

P3  50  -150 ***  

P1  W

P2  L

B3  50  -100 **  

P1  W

B2  L  

P3  50  -50  *      

P1  L  

B2  L      

B3  50  0    

P1  T  

B2  W    

P3  50  +50    

P1  W

B3  50  -50 *      

P1  T 

P1  25  -75 ***

 

 

P2  L   

P3  L   

P1  L   

B2  L    

P3  L

B1  W  

P2  L  

P3  L

B1  W 

B2  L  

P3  W     

B1  W 

B2  L    

B3  W  

B1  L

P2  25  -50 *      

P3  25  -50 **       

B1  L

P2  L

P3  25  -75 ***    

 

    

P1  T  

P2  L

P3  W

P1  L

B2  L

P2  25  -100 ****         

B1  L 

B2  L

P1  W

B2  W   

B1  W

P2  25  -75  ***          

P1  W

B2  50  -25  *    

P1  W

P2  25  0  

B1  25  -25  *    

B2  25  -50  **  

P3  25  -25  *      

P1  W 

P2  W      

B3  25  0

      

P1  W 

P2  T  

B3  L  

P1  L

P3  25  -25 *    

P1  W 

P2  W    

P3  L   

P1  25  0  

P2  L  

B3  L  

B1  25  +25

P2  W  

P3  50  -50 **     

P1  25  +25  

P2  L

B3  W 

B1  W

P3  25  -50 **   

P1  50  0

P1  25  -25 *    

P2  L  

P3  25  -25 *      

P1  W 

B2  W

B3  25  0         

B1  L

B2  W

B3  50  0  

P1  W

B2  L

B3  50  +50  

P1  25  -25  

P3  25  -50 ** 

 

  

P1  L  

B2  W  

B3  W    

P1  L    

B2  W  

B3  25  -75 ***    

P1  W  

B2  L

B3  25  -100 ****  

B1  

B2  

P3  

Online bonus08  
#232 Đã gửi : 22/01/2019 lúc 01:25:38(UTC)
bonus08


Danh hiệu: Junior Member

Nhóm: Member
Gia nhập: 23-02-2018(UTC)
Bài viết: 397
Viet Nam
Đến từ: VN

Cảm ơn: 141 lần
Được cảm ơn: 113 lần trong 109 bài viết

-------------- min 500k

 

07-01  : + 1.60u    W

08-01  : - 0.40u    L 

13-01  : + 6.00u    W  

14-01  : + 2.20u    W

15-01  : + 2.00u    W  

17-01  : + 0.20U    w 

18-01  : + 3.00U    W

19-01  : - 3.00U    L

21-01  : + 0.20u    W    

22-01  : - 0.30u    L  

 

UserPostedImage

UserPostedImage

 

UserPostedImage

 

09:33 AM

 

 

B1  L

B2  L

P3  W

P1  W      

P2  L 

P3  W 

P1  W

B2  W   

P3  25  -25  *

P1  25  0  

P2  W

P3  W   

P1  50  +50        

P2  L  

P3  L 

P1  25  -25 *

B2  W  

P3  W  

P1  W

P2  W  

P3  W 

P1  25  -50 **    

P2  L     

P3  W

P1  W 

P2  L    

P3  25  -25 *  

B1  L     

B2  W  

P3  W

P1  W 

B2  W

P3  25  0

P1  L 

P2  W

P3  50  +50 

P3  100 -100 ****

 

 

B1  25  -125 **  

P2  W

B3  T

P1  T  

P2  W 

B3  W    

P1  L

B2  L

P3  25  -100 **    

P1  L

P2  L      

P3  25  -75  *        

P1  L

B2  W

B3  25  -100 ****    

B1  W

B2  T

P3  25  -75 ***  

 

 

B1  L 

B2  L

P3  W    

P1  L   

P2  W    

P3  25  -100 ****    

B1  W

B2  25  -125 *****

 

        

B3  L   

B1  L

B2  W  

P3  L 

B1  L

B2  25  -150 ******

 

3L////

 

  

B1  L

P2  L

B3  L

P1  L   

P2  L

B3  L  

B1  L        

B2  W

P3  L

B2  L  

B3  W 

B2  W  

P3  L    

B1  W 

B2  25  -75 ***                

B3  T      

B1  W  

 

 

 

B1  W

B2  L

B3  L

P1  25  -100 ****

B2  W

B3  L 

B1  L  

B2  25  -125 *****  

B3  25  -100 ****  

P1  W  

B2  W

B3  25  -125 *****         

P1  W

B2  L   

P3  T 

B1  25  -150 ******  

B2  25  -175        

P3  T

P1  L

 

 

3L/////

 

 

B3  W

P1  W

B2  L

B3  L

P1  W 

P2  W  

B3  W

P2  25  -150 ******    

B3  W

P1  25  -175 *******    

P2  25  -175  

B3  W

B3  25  -200 ****  

P1  25  -200 ********  

P2  25  -175  

B3  L

P1  25  -150 ******  

P2  25  -175 *******  

P3  W

P1  25  -175 *******       

P2  25  -200 ********  

P3  L

P1  25  -225 

 

 

P2  L 

B3  L

P1  25  -250 **********    

B2  T    

P3  L

 

B2    

P3  L

 

P3  L

 

B3         

 

3L//////OK

Online bonus08  
#233 Đã gửi : 26/01/2019 lúc 07:01:55(UTC)
bonus08


Danh hiệu: Junior Member

Nhóm: Member
Gia nhập: 23-02-2018(UTC)
Bài viết: 397
Viet Nam
Đến từ: VN

Cảm ơn: 141 lần
Được cảm ơn: 113 lần trong 109 bài viết

-------------- min 500k

 

07-01  : + 1.60u    W

08-01  : - 0.40u    L 

13-01  : + 6.00u    W  

14-01  : + 2.20u    W

15-01  : + 2.00u    W  

17-01  : + 0.20U    w 

18-01  : + 3.00U    W

19-01  : - 3.00U    L

21-01  : + 0.20u    W    

22-01  : - 0.30u    L  

24-01  : + 0.01u    W

25-01  : + 0.45u    W

 

 

13:45 PM

UserPostedImage

UserPostedImage

UserPostedImage

UserPostedImage

UserPostedImage

 

UserPostedImage

 

P1  44  0

P2  W

P3  W

P1  L

P2  L 

P3  L 

P1  T  

P2  25  -25 *       

B3  L  

P2  25  0    

P1  L

P2  40  0  

B3  T

B1  W

P2  40  -40 *      

B3  W  

B1  W   

B2  W

P3  W 

P1  50  -90 **    

B2  L

B3  50  +10    

B1  L

P2  50  -40 *

P3  50  

P1  L

P2  W

P3  50  +50    

P2  50  +50

P2  100 +100        

B1  L

 

 

B1  25  +25  

B2  W

B3  25  +12.5  

P1  50  0   

P3  40  -40 *    

P1  25  -40    

B3  25  -65 **     

P1  25  -90 ***   3L/////  

B1  W

P2  T

P3  W

B1  L 

P2  W

P3  25  -65 **  

B1  L  

P2  W

P3  50  -65 **    

P1  L  

P2  W

P3  50  -65 ***  

P2  W 

P3  50  -90 ***    

P1  L

P2  L

P3  50  -140 ***  

B1  L

P2  W

B1  W

B3  L   

P1  W

P2  50  -190 ****

P3  T  

P1  100 -90  ***    

P2  W      

P3  T

P1  50   -40 **     

B2  W

P3  W  

B1  50  +10       

P2  L

P3  W      

P1  50  -50  *       

B2  W   

P3  50  -100 *     

B1  W

B2  L

B3  50  -75  *        

B1  W  

B2  W

B3  L 

P1  25  -100 ***  

B2  W  

P3  W

B1  W

B2  W 

B1  100  -200 ****  

B2  100  -200 ****

 

 

B3  L    

B1  W    

B2  L

B3  75  -125   

B1  W

B2  L   

B3  W     

B1  50  -200 ****   

P2  25  -150 ***

B2  50  -200 ****      

P2  100 -300 ****  

P3  L  

B1  100 -200 **  

P2  L

P3  W

B1  100  -100 *        

B2  L  

P3  50   -150 **     

B2  W

P3  50   -250 ****                   

B2  W

P2  50   -200 **

B2  W

B2  W

B3  L

B2  100  -350 ****  

B3  L

B1  50   -400 ****        

B2  L

P3  L

B1  50   -450       

P2  W

B3  L  

B1  100  -400 ****    

P2  W 

B3  W

B1  W

P2  50   -350     

P3  T

P2  100  -450    

P1  50   -450         

B2  50   -500 ****   

B3  T

P3  W

B3  50   -400 *****  

B3  150  -250 ***  

P1  25   -225 ******    

P2  W 

P3  50   -200 *******   

P2  25  -250  

B3  25  -275  

B1  175 -450   

P2  L

B3  W 

B2  W

B3  100 -350   

B1  50   

P2  L

P3  100 -450  

B1  100 -350  

B2  L

B3  25  -325  

P2  W

B3  50  -325  *

P1  W  

P2  W

B3  W

B2  W

B3  50  0

B2  W

B3  100 0    

B2  W

B3  100 -100 *  

 

 

B1  50  -150 **        

B2  W  

P3  W      

B2  W

B3  50  -50       

P2  50  -100 *

P2  50  -150 **           

B3  50  +50    

B1  50  0  

P2  50  0

P3  L

B1  100  +100  

P2  100  +100      

P1  T 

B2  150  -150 * 

B3  W

B1  100  -50  *  

B1  150  -200 **  

P2  W

B3  W

B1  100  0  

P2  W

B3  W

P1  100  +100

P2  100  -100 *  

P3  W 

B1  100  +100  

P2  L 

P3  100  -200 **  

B1  W

B1  L

B1  100  -300 ***   

B2  100  -400 ****  

B3  L

P1  W

P2  100  -500 *****  

P3  L

 

Sửa bởi người viết 26/01/2019 lúc 07:03:51(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

Online bonus08  
#234 Đã gửi : 06/02/2019 lúc 09:10:41(UTC)
bonus08


Danh hiệu: Junior Member

Nhóm: Member
Gia nhập: 23-02-2018(UTC)
Bài viết: 397
Viet Nam
Đến từ: VN

Cảm ơn: 141 lần
Được cảm ơn: 113 lần trong 109 bài viết

-------------- min 500k

 

07-01  : + 1.60u    W

08-01  : - 0.40u    L 

13-01  : + 6.00u    W  

14-01  : + 2.20u    W

15-01  : + 2.00u    W  

17-01  : + 0.20U    w 

18-01  : + 3.00U    W

19-01  : - 3.00U    L

21-01  : + 0.20u    W    

22-01  : - 0.30u    L  

24-01  : + 0.01u    W

25-01  : + 0.45u    W

27-01  : - 2.00u    L

28-01  : + 0.00u    T 

30-01  : + 0.00u    W

03-02  : - 0.76u    L  

04-02  : + 0.00u    T

05-02  : + 1.00u    W 

 

UserPostedImage

 

UserPostedImage

Online bonus08  
#235 Đã gửi : 07/02/2019 lúc 12:15:51(UTC)
bonus08


Danh hiệu: Junior Member

Nhóm: Member
Gia nhập: 23-02-2018(UTC)
Bài viết: 397
Viet Nam
Đến từ: VN

Cảm ơn: 141 lần
Được cảm ơn: 113 lần trong 109 bài viết

đã nhận dc lì xì  :)) kaka 

UserPostedImage

Online bonus08  
#236 Đã gửi : 07/02/2019 lúc 01:46:39(UTC)
bonus08


Danh hiệu: Junior Member

Nhóm: Member
Gia nhập: 23-02-2018(UTC)
Bài viết: 397
Viet Nam
Đến từ: VN

Cảm ơn: 141 lần
Được cảm ơn: 113 lần trong 109 bài viết

-------------- min 500k

 

07-01  : + 1.60u    W

08-01  : - 0.40u    L 

13-01  : + 6.00u    W  

14-01  : + 2.20u    W

15-01  : + 2.00u    W  

17-01  : + 0.20U    w 

18-01  : + 3.00U    W

19-01  : - 3.00U    L

21-01  : + 0.20u    W    

22-01  : - 0.30u    L  

24-01  : + 0.01u    W

25-01  : + 0.45u    W

27-01  : - 2.00u    L

28-01  : + 0.00u    T 

30-01  : + 0.00u    W

03-02  : - 0.76u    L  

04-02  : + 0.00u    T

05-02  : + 1.00u    W 

07-02  : + 2.48u    W   

 

 

12:24 PM

UserPostedImage

UserPostedImage

UserPostedImage

UserPostedImage

UserPostedImage

UserPostedImage

UserPostedImage

UserPostedImage

 

UserPostedImage

B1  W

B2  L

P3  60  -60 *

B1  L

B2  L

B3  L

B1  W

B2  100  -60 *    

B3  L  

B1  L

B2  100  +40    

B3  W

B1  W

B2  50  -50 *   

B3  50  -50 *

P1  L

B2  50  -100 **    

P3  W

B1  L

P2  W

B3  50  -75 *   

B2  50  -25 *

P3  100 -125 **

P2  50  -25 *

P3  W

B1  W

P2  25  -100 *

B3  50  -175 **  

B1  W 

P2  75  -175 **

B3  100   

P1  L  

P2  W   

B3  100  

B1  T

B2  100  -75

B3  100  -75 *  

B1  L

P2  100  -175

P3  75   -150 **    

B1  W

B2  L

B1  50   -150   

B2  L

B3  100  0   

B2  W

B3  25   0   

B1  L

B2  25  -25 *  

B3  25  -50 **      

B1  25  -75 ***    

P2  L

B3  W

B1  L

P2  25  -100 ****

B3  50  -150 *****    

P1  W   

B2  L

B3  50  -150 *****  

B1  50  -150     

B2  L

B3  50  -100  

B2  50  -150 *  

B3  50  -150  

P1  L

P2  L

B1  W

B2  50  -100 ***  

B3  50  -50

P2  25  -25  

P3  25  0

B2  50  -50 *  

P3  100 +50        

P1  L

B2  T

B1  L

B1  25  -25 *

B1  25  0  

B2  L

P3  L

B1  50  

B2  L

B3  50  +50

B2  100 +100  

B1  25  +25  

P2  L

P2  25  +25  

P3  25  -25  

P1  25  0 

B2  25  0

B3  60  -60  

P1  T  

P2  L

B3  100 +65   

B2  25  -35  

B3  50  -50 *      

P1  T

B2  L

P1  L

P2  50  0  

B3  50  -50 *   

B1  100 +50 

P2  100 0  

B3  100 +100 

P2  100 +100  

B3  50  +50   

B1  W 

P2  150 -150 

B3  100 -250    

B1  100 -350 ***

 

 

 

B1  L

P2  L

B3  W      

B1  L  

B2  L  

B3  L    

P1  W  

P2  W

B3  T  

P1  L

B2  W  

B3  L

B1  200  -150    

B2  L

P3  L

B1  100  0   

B2  W

P3  T

B2  100  -100  

P3  W

P1  L 

P2  50   +50     

P3  W

P1  W  

B2  L

P3  25  -25  

P1  W  

B2  L

P3  25  0  

P1  50  +50  

P2  50  +50  

P3  50  +50   

B1  25  -25   

B2  25  0

P3  25  -25 *  

P1  W  

B2  75  +50  

P3  25  -25 *  

B1  50  +25    

P2  W

B3  L

P2  L

P3  L

B2  50  +50

B1  150 -200 **  

B2  T

B3  50  -50 *  

B2  W

B3  100 -300 *** 

P2  25  -325  

P3  50  -350 *   

P1  L

B2  L

P3  125  -225  

P3  150  -75 *    

P1  L

B2  W

B3  50  -25  

B1  W

B2  50  -75

P3  50  -25     

P1  W  

P2  W

P3  50  -75 

P1  50  -125

B2  W

B3  50  -125

B1  50  -75

P3  50  -25

P3  75  -150  

B1  75  -225 *  

P2  50  -75  

B3  75  -300 **    

B1  T

B2  L

B3  100 -200   

B1  L

B2  100 -300 **  

P3  100 -400 ***  

P1  W

B1  100  -400  

P3  100  -300 

P3  100  -400 ****

P1  L

B2  100  -300 

B3  100  -200   

P2  100  -300    

P3  50   -350   

B1  100  -450 

B2  L

B3  50  -400 ****  

B1  L 

B2  W

P3  50  -600

P1  L

 

 

B2  25  -625    

B3  L

P1  25  -600

B3  W

B1  25  -575  

P2  25  -550    

P3  25  -252  

P2  25    

P3  25  

 

Online bonus08  
#237 Đã gửi : 09/02/2019 lúc 10:20:44(UTC)
bonus08


Danh hiệu: Junior Member

Nhóm: Member
Gia nhập: 23-02-2018(UTC)
Bài viết: 397
Viet Nam
Đến từ: VN

Cảm ơn: 141 lần
Được cảm ơn: 113 lần trong 109 bài viết

-------------- min 500k

 

07-01  : + 1.60u    W

08-01  : - 0.40u    L 

13-01  : + 6.00u    W  

14-01  : + 2.20u    W

15-01  : + 2.00u    W  

17-01  : + 0.20U    w 

18-01  : + 3.00U    W

19-01  : - 3.00U    L

21-01  : + 0.20u    W    

22-01  : - 0.30u    L  

24-01  : + 0.01u    W

25-01  : + 0.45u    W

27-01  : - 2.00u    L

28-01  : + 0.00u    T 

30-01  : + 0.00u    W

03-02  : - 0.76u    L  

04-02  : + 0.00u    T

05-02  : + 1.00u    W 

07-02  : + 2.48u    W   

08-02  : + 0.50u    W

09-02  : + 4.01u    W

 

 

09:18 AM

 

UserPostedImage

 

P1  500  0  

B2  W

B3  W

P1  L       

P2  L

B3  L

P1  W   

B2  W  

P3  L

P1  W     

B2  W  

P3  L    

P1  L 

B2  T 

B3  L  

P1  T  

B2  L  

B3  W  

B2  L  

B3  W    

P1  500  +500       

P2  W

B3  T    

P1  W 

P2  W   

B3  W  

B1  W

P2  W 

B3  T   

P2  W    

P3  250  -500 ** 

P1  250  -500 **  

P2  250  -250 *

P3  250  -500 ** 

 

   

P1  W

B2  T

P3  250  -750 ***    

P1  W 

B2  L

B3  W  

P1  W

P2  W 

P2  250  -500 **

P2  125  -625      

B3  W

B1  125  -500 *  

P2  W

B3  W

B1  125  -500 *  

P2  L

B3  125  -625 

P1  125  -500 *    

P2  W

B3  125  -625 ***

B1  250  -250 *    

B2  W

P3  W  

B1  250  -375 *   

P2  250  -500 *    

P3  T

P1  125  -500 *  

B2  W

P3  W

B2  W

P3  W

B1  L 

B2  275  -575 **  

P3  W  

B1  T 

B2  W

B3  225  -525 

B1  W

B2  W 

P3  275  -275  

P3  275  0

B3  400 -450 *  

B1  50  -500 **

B1  250 -250 *  

B2  250  0 

P3  L

 

 

P1  250  -250 *

B3  W   

B1  L

B2  W

B3  125  -375 **  

B1  T  

B2  125  -500 *    

B3  125  -625 ****    

B1  125  -750 *****      

B2  L

P3  L

B1  250  -1000 ******  

P2  W

P3  W 

P1  250  -1250   

P2  W

P3  L

P1  W

P2  250  -1000 *****    

P3  T

P1  L 

P2  250  -1250       

P3  W

P1  T  

P2  L 

B3  250  -1000 

P1  W  

B2  250  -750       

P3  W 

B1  W

B2  L

B3  250  -500 *

B2  L

P3  250  -250    

P1  250  -500 * 

B3  250  -250     

B1  W

P2  70  -180

P3  200 +20   

B1  L 

B2  L 

B3  240  -240 *   

B1  W

P2  300  +60    

P3  400  0  

B1  W

P2  T

P3  400  -400 *  

B1  L 

P2  W

B1  W

B2  100 -300 

P3  T

B1  W

B2  300  -300 *

P3  T

P1  W 

B3  300  0

P3  W     

B1  200  -200 

B2  200  -400 

P2  200  -200 *

B3  L   

P1  W

B2  400  +200

B2  200  +200   

P3  100  -200 **

B1  W

P2  100  -100 

B3  W

P1  200  0 

B2  T

P3  L  

P1  200  0

B2  T

B3  L    

B1  100  +100

B2  100  +100

P3  T 

B1  L 

B2  100  -100 *    

P3  W

P1  100  -200 

P2  100  -100 * 

B3  400  +300

B3  100  +50

P1  L

B2  T

B1  L

B2  L

B2  200  +200

B3  100  -200   

B1  W 

P2  200  -400 ** 

P1  L  

P2  L

B3  200  -200 *

B1  L 

P2  L

B3  200  0

B1  L 

B2  W

B3  100  -100

B2  100  -400 ***

B3  200  -300 **

B1  W

P2  W

B3  300  -600

B1  W 

B2  500  -100 *  

P3  200  -600 

P1  200  +100  

B2  W  

P3  L

B3  200  +200  

P1  200  0  

B2  200  -200 *  

B3  200  0  

P1  L  

P2  400  +400       

B3  200  +200

 

 

B1  L 

B2  100  -100 *  

P3  L

P1  L

P2  200  -400

B3  100  -200 **

B1  200  0 

P2  200  -200 *  

P3  200  -200 *

 

B1  W

B2  200  -400 ***     

B3  L

B1  W

B1  200  -400  

P2  200  -200 *  

B3  L

B1  200  -200 *  

P2  W   

P3  L

B1  200  -400 **   

P2  200  -600 ****

P3  T

B1  L

P3  L      

P3  W

P1  T

B2  200  -400 ***

P1  W

B2  500  0  

P3  T

P1  W

B2  200  +200  

P3  W

P1  L

B2  150 +150   

P3  50  +50  

B1  100 0

B1  100 +100

B2  W

P3  L

B1  150 -200 * 

P2  L

B3  T

 

P1  

B2  

B3  

 

 

Online bonus08  
#238 Đã gửi : 09/02/2019 lúc 05:50:25(UTC)
bonus08


Danh hiệu: Junior Member

Nhóm: Member
Gia nhập: 23-02-2018(UTC)
Bài viết: 397
Viet Nam
Đến từ: VN

Cảm ơn: 141 lần
Được cảm ơn: 113 lần trong 109 bài viết

 

-------------- min 500k

 

07-01  : + 1.60u    W

08-01  : - 0.40u    L 

13-01  : + 6.00u    W  

14-01  : + 2.20u    W

15-01  : + 2.00u    W  

17-01  : + 0.20U    w 

18-01  : + 3.00U    W

19-01  : - 3.00U    L

21-01  : + 0.20u    W    

22-01  : - 0.30u    L  

24-01  : + 0.01u    W

25-01  : + 0.45u    W

27-01  : - 2.00u    L

28-01  : + 0.00u    T 

30-01  : + 0.00u    W

03-02  : - 0.76u    L  

04-02  : + 0.00u    T

05-02  : + 1.00u    W 

07-02  : + 2.48u    W   

08-02  : + 0.50u    W

09-02  : + 4.01u    W

09-02* : + 0.40U    W

 

Sửa bởi người viết 09/02/2019 lúc 05:51:23(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

Online bonus08  
#239 Đã gửi : 10/02/2019 lúc 03:32:20(UTC)
bonus08


Danh hiệu: Junior Member

Nhóm: Member
Gia nhập: 23-02-2018(UTC)
Bài viết: 397
Viet Nam
Đến từ: VN

Cảm ơn: 141 lần
Được cảm ơn: 113 lần trong 109 bài viết

-------------- min 500k

 

07-01  : + 1.60u    W

08-01  : - 0.40u    L 

13-01  : + 6.00u    W  

14-01  : + 2.20u    W

15-01  : + 2.00u    W  

17-01  : + 0.20U    w 

18-01  : + 3.00U    W

19-01  : - 3.00U    L

21-01  : + 0.20u    W    

22-01  : - 0.30u    L  

24-01  : + 0.01u    W

25-01  : + 0.45u    W

27-01  : - 2.00u    L

28-01  : + 0.00u    T 

30-01  : + 0.00u    W

03-02  : - 0.76u    L  

04-02  : + 0.00u    T

05-02  : + 1.00u    W 

07-02  : + 2.48u    W   

08-02  : + 0.50u    W

09-02  : + 4.01u    W

09-02* : + 0.40u    W

10-02  : + 87.0u    W  *****  gấp W - acc 15m ....hic

 

 

 

13:15 PM

UserPostedImage

UserPostedImage

UserPostedImage

UserPostedImage

UserPostedImage

UserPostedImage

UserPostedImage

UserPostedImage

UserPostedImage

UserPostedImage

UserPostedImage

 

UserPostedImage

 

P1  W

B2  L

B3  W

P1  W

P2  W

P3  W

B1  2000  +2000

P2  W

B3  1000  -1000 *   

B1  1000  -2000 **

 

  

P2  W

B3  W             

P1  L

P2  L

P1  L 

B2  L

B1  L 

P2  W  

B1  W

P2  W

P3  L   

B1  W

P2  1000  -3000 ***

B3  L   

P1  W

P2  1000  -3000 ***      

B1  L

P2  1000  -4000 ****

B1  W 

B2  W  

B1  2000  -6000 ***** 

 

   

P2  L

B3  W

P1  W 

P2  L     

B3  L    

B1  W  

B2  L 

B3  L 

P1  1000  -7000 *******      

B2  L

P3  W  

P1  L

P2  W

P3  L      

B1  W

P2  W 

P2  1000  -6000 *****

P2  1000  -7000 

P2  1000  -6000 ******               

P3  W

B1  W

P2  L     

B3  1000  -7000     

B1  T   

P2  L  

P3  1000  -8000 *****

 

      

B1  L

B2  W

P3  L

B2  2000  -6000

P3  W

B1  T 

B2  2000  -4000 ****    

P3  L

B1  T

B2  2000  -2000 **

B3  L

B1  L

B2  4000  -6000 ***    

B3  W

B2  2000  -4000 **

    

P3  L

P1  W 

B2  W  

B3  W   

P1  W

B2  2000  -4000 **    

B3  2000  -6000 ***  

P1  L  

B2  W  

B3  W

P1  2000  -8000 ****        

B2  W

B3  W

B1  L

B2  L

B3  W    

P1  W

B2  2000  -10000 *****     

B3  L

B1  W

P2  W  

B3  2000  -12000

 

     

B1  W

P2  L       

B3  W

P1  L    

B2  W 

B3  W

B1  L 

B2  2000  -8000  ***      

P3  2000  -10000 *****

 

 

P1  W

B2  2000  -8000    

P3  L

B1  L    

B3  2000 -8000 ****

B1  W

B2  L

B3  2000  -6000 *** 

 

 

B1  L 

P2  T

P3  L    

P1  W

P2  W

B3  L   

B1  T 

P2  W  

B3  W 

B1  2000  -5000 ***   

B2  W

B3  2000  -7000 ***

B1  1000  -5000 ***  

P1  1000  -6000   

B2  W

B1  2000  -4000 **  

B3  W  

B1  W

B2  W

P3  2000  -6000 ***  

B1  2000  -8000     

P2  L

B3  L

B1  2000  -10000 ***** 

 

   

B2  W

B3  W

B1  L   

P2  L  

B3  L  

B1  L

B2  L

B3  2000  -9000    

P1  W  

B2  W

P3  1500  -9500     

B1  W

P3  1000  -8000   

P1  1000  -2000 **   

B1  2000  -4000 **  

 

 

B2  L

B3  W

P1  L 

P2  L

B3  W

P2  2000  -2000 *    

B3  2000  -4000 ***   

P1  W

P2  L

B3  L

P1  W

P2  L

P3  W  

P1  L

P2  2000  -6000 ***

B2  2000  -8000 *****      

B2  2000  -10000 *****    

B3  W

P1  L

B3  2000  -8000   

P1  2000  -6000  

B2  L

B3  2000  -6000

P1  2000  -4000 *** 

P2  L

B3  W 

P1  2000  -2000 **     

P2  L 

B3  W

P1  2000  -4000 **    

B2  L

B3  2000  -2000 

P3  2000  -4000 **  

 

P1  W

P2  W

P3  600   -5000 ***

B3  1000  -4000 **

P1  L

P2  L

P1  L 

P2  L

B3  2000  -6000    

B1  W

P2  T 

P3  L

B1  2000  -4000      

P2  L 

B3  W

B1  2000  -6000  

B2  L  

P3  L

B1  2000  -8000 **** 

 

    

B2  W

B3  L 

P1  T

P2  W

B3  L 

P1  L

B2  2000  -6000 ***   

P3  L   

B1  L 

P2  2000  -8000 ****

P1  L

P2  2000  -8000 ****

B3  L

P2  2000  -10000 ******  

P3  T  

P1  L

P2  2000  -12000     

B1  2000  -14000 

 

   

P2  W 

B3  2000  -16000         

P1  W

P2  W   

B3  L   

P1  W

P2  W

B3  2000  -16000 ****  

P1  2000  -18000

P2  L

B3  2000  -14000 ***** 

B1  W

B2  2000  -14000 

P3  2000  -16000     

B1  W

P2  L

P1  L 

B2  W  

P3  2000  -12000 ***  

B1  W

B2  2000  -14000   

B1  2000  -14000

 

     

B2  L 

P3  L 

P1  W

P2  T

P3  2000  -12000

P1  W 

P2  L

B3  2000  -10000 *****

P1  L

B2  W

P3  T  

B1  L

B2  2000  -12000

B2  W

B2  2000  -10000      

P3  L

P1  W

P2  L

B3  T

P1  W

B2  2000  -9000    

B3  L

P1  W

P2  2000  -8000   

P3  L

P1  1000  -7000  

B2  1000  -8000  

P3  L

P1  W 

B3  W

P1  2000  -8000 ****  

P2  W 

P3  2000  -6000 ***  

P1  W  

P2  W

B3  W  

P1  1000  -8000  ****       

B3  1000  -7000

 

 

P3  L

P1  W

P2  2000  -10000 *****    

B3  W 

B1  T

B3  W

B1  2000  -8000   

B2  W

B3  W

P1  2000  -4000 **  

B2  2000  -6000

B3  L

B1  4000  0       

B2  L

B3  2000  +2000  

P1  2000  -2000*     

P2  L

B3  2000  -4000 **  

B1  2000  -2000 *     

B2  W 

P3  T  

B1  2000  -4000 **  

P2  L

P1  2000  -2000 *    

B2  L

P3  L

P1  2000  0    

B2  L

B1  1000  -1000 *    

P2  W

P3  L

P1  1000  -2000 *** 

 

     

P3  W 

B1  W  

B2  L

P3  L

B1  

B2      

B3  W

 

Sửa bởi người viết 10/02/2019 lúc 03:34:08(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

Online bonus08  
#240 Đã gửi : 11/02/2019 lúc 02:29:32(UTC)
bonus08


Danh hiệu: Junior Member

Nhóm: Member
Gia nhập: 23-02-2018(UTC)
Bài viết: 397
Viet Nam
Đến từ: VN

Cảm ơn: 141 lần
Được cảm ơn: 113 lần trong 109 bài viết

-------------- min 500k

07-01  : + 1.60u    W

08-01  : - 0.40u    L 

13-01  : + 6.00u    W  

14-01  : + 2.20u    W

15-01  : + 2.00u    W  

17-01  : + 0.20U    w 

18-01  : + 3.00U    W

19-01  : - 3.00U    L

21-01  : + 0.20u    W    

22-01  : - 0.30u    L  

24-01  : + 0.01u    W

25-01  : + 0.45u    W

27-01  : - 2.00u    L

28-01  : + 0.00u    T 

30-01  : + 0.00u    W

03-02  : - 0.76u    L  

04-02  : + 0.00u    T

05-02  : + 1.00u    W 

07-02  : + 2.48u    W   

08-02  : + 0.50u    W

09-02  : + 4.01u    W

09-02* : + 0.40u    W

10-02  : + 87.0u    W  ***** gấp W thần thánh  ...hic hic

--------------------

11-02  : + 0.00u    T  

 UserPostedImage

UserPostedImage

UserPostedImage

UserPostedImage

UserPostedImage

 

13:52 PM

 

 

P1  W

P2  L

P3  100  -100 *    

P1  L

P2  L

B3  L  

P1  W  

B2  L     

B3  L  

B1  200  -300 **

B2  L  

P3  T

B1  100  -200 *

B2  L   

B3  100  -400 *** 

B1  100  -100 *

B1  200  -300 **

P1  100  -500 ****

B3  500  -500 ****            

B1  W

P2  L     

B3  500  0    

P1  W

B3  500  +500

 

       

B1  L    

B2  L        

B3  W

B1  L 

P2  L     

P3  W  

P1  L  

P3  250  -250 *    

B1  250  0    

P2  W  

B3  L 

P1  250  +250      

B2  L

B3  W

P1  250  -250 *        

B2  L

P3  L

B1  125  -375    

B2  75   -350  

B3  L

B1  L

B2  215  -125    

B3  W

P2  130  -125

B3  W 

P1  W 

P2  130  +5    

P3  L

P1  W

B2  160  +80  

B3  L

P1  L 

B2  300  -300 *  

B3  W 

P1  125  -175

 

  

B2  L 

B3  L

P1  250 +

P2  W 

B3  L

P1     

P2  L

P3  L

B2  125  -250 **  

P3  L

P3  125  -125 *

P3  125  -125 *

P2  L

P3  125  -250 **

B1  125  +125 *       

P2  W

P2  250  0  

B3  L

P1  125  -275 **    

B2  150  -150 *  

B3  L

P1  100  -300 **  

P2  125  -400 *** 

 

 

B3  L

P3  W

P1  200  -225 **      

P2  W

P3  W

P2  125  -425 ***  

P3  W

B1  125  -350

B2  W

P3  L

P2  125  -225 *  

P3  W  

P1  W

P2  125  -350 **

P1  L

B2  W

P3  L

B2  125  -500 ***

 

B1  W         

P3  L 

B2  T  

B1  125  -625 ****     

P3  T  

B1  250  -500 ***        

B2  L

P3  L

B2  T  

B3  L

B1  125  -375 ***  

B2  L

B3  W

P1  125  -500 ****  

P2  L

P3  125  -625  

B1  75   -600 ***      

B2  W

B3  L

B1  100  -700 *** 

 

     

P2  L

B3  L  

P1  L  

P2  L 

B3  L

B1  W

B2  100  -600 

P3  100  -500   

B2  100  -400 *   

B3  100  -400  

B2  100  -500   

P3  100  -600   

B1  L

P2  100  -700     

B3  W

B1  W 

B2  W

B3  200  -700    

B1  L

B2  200  -500 **  

B3  200  -700 

P3  200  -700     

B3  200  -700 ***  

B2  200  -500 

P1  W

B2  300  -900  

P3  W

P1  W

B2  200  -700 **       

B3  100  -600  

P1  L

P2  300  -1000 ***    

B3  W

P1  L

B2  L 

P3  L

B1  

 

B3  50  -1100 ****

 

Sửa bởi người viết 11/02/2019 lúc 02:30:20(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

Online bonus08  
#241 Đã gửi : 11/02/2019 lúc 04:10:26(UTC)
bonus08


Danh hiệu: Junior Member

Nhóm: Member
Gia nhập: 23-02-2018(UTC)
Bài viết: 397
Viet Nam
Đến từ: VN

Cảm ơn: 141 lần
Được cảm ơn: 113 lần trong 109 bài viết

-------------- min 500k

 

07-01  : + 1.60u    W

08-01  : - 0.40u    L 

13-01  : + 6.00u    W  

14-01  : + 2.20u    W

15-01  : + 2.00u    W  

17-01  : + 0.20U    w 

18-01  : + 3.00U    W

19-01  : - 3.00U    L

21-01  : + 0.20u    W    

22-01  : - 0.30u    L  

24-01  : + 0.01u    W

25-01  : + 0.45u    W

27-01  : - 2.00u    L

28-01  : + 0.00u    T 

30-01  : + 0.00u    W

03-02  : - 0.76u    L  

04-02  : + 0.00u    T

05-02  : + 1.00u    W 

07-02  : + 2.48u    W   

08-02  : + 0.50u    W

09-02  : + 4.01u    W

09-02* : + 0.40u    W

10-02  : + 87.0u    W  ***** 

--------------------

11-02  : + 0.00u    T  

11-02* : + 4.00u    W   

 

UserPostedImage

UserPostedImage

UserPostedImage

UserPostedImage

 

UserPostedImage

14:58 PM

 

 

B3  500  -500 *    

B1  W

B2  L

B1  W

P2  L 

B3  W  

B1  W

P2  L

B3  L

B1  250  -500   

B2  L     

B1  250  -250 *    

B2  L

B3  L

B1  375  -625 **    

B2  L   

P3  T

B1  125  -625 **

P2  L  

P3  W

B1  125  -500 *

B2  W

P3  W

B1  250  -250 *

B1  250  -500      

B1  250  -250 *  

P2  W

P3  L

B1  375  +125

 

     

P2  L

P3  L

B1  100  +100      

B2  T  

B3  W

B3  T 

B1  100  +100    

B2  W

B1  100  -100 *    

P2  100  0  

B3  W

B1  50   +25    

B2  125  +125   

B3  L

B1  100  +100 

B2  125  -125 *  

P3  L

B1  100  -25 

B2  W

B3  W

B1  150  

P2  100  

B3  L

 

B3   

Online bonus08  
#242 Đã gửi : 12/02/2019 lúc 02:56:07(UTC)
bonus08


Danh hiệu: Junior Member

Nhóm: Member
Gia nhập: 23-02-2018(UTC)
Bài viết: 397
Viet Nam
Đến từ: VN

Cảm ơn: 141 lần
Được cảm ơn: 113 lần trong 109 bài viết

-------------- min 500k

 

07-01  : + 1.60u    W

08-01  : - 0.40u    L 

13-01  : + 6.00u    W  

14-01  : + 2.20u    W

15-01  : + 2.00u    W  

17-01  : + 0.20U    w 

18-01  : + 3.00U    W

19-01  : - 3.00U    L

21-01  : + 0.20u    W    

22-01  : - 0.30u    L  

24-01  : + 0.01u    W

25-01  : + 0.45u    W

27-01  : - 2.00u    L

28-01  : + 0.00u    T 

30-01  : + 0.00u    W

03-02  : - 0.76u    L  

04-02  : + 0.00u    T

05-02  : + 1.00u    W 

07-02  : + 2.48u    W   

08-02  : + 0.50u    W

09-02  : + 4.01u    W

09-02* : + 0.40u    W

10-02  : + 87.0u    W  ***** 

--------------------

11-02  : + 0.00u    T  

11-02* : + 4.00u    W   

12-02  : - 0.20u    L

  

12:21  PM

UserPostedImage

UserPostedImage

UserPostedImage

UserPostedImage

UserPostedImage

UserPostedImage

UserPostedImage

UserPostedImage

 

UserPostedImage

 

B1  L

B2  L 

B3  T

B1  W

B2  L

B3  L

B1  25  +25

B2  W    

P3  W

P1  525  -525 *

B2  250  -750 **    

P3  W

B1  L

P2  L  

P3  W

P1  W           

P2  L   

P3  L

B1  L

B3  250  -500 **  

B1  W  

B2  L

P3  250  -250 *    

B1  W

B2  L 

P3  250  -250

B1  L  

B2  T 

P3  250  -500 ** 

 

   

B1  T  

B2  L    

B3  L  

B1  L  

B2  L    

B3  L

B1  125  -375    

P2  L

P3  W

P1  125  -500 **

B2  L

B1  L

P2  W 

P3  125  -625       

B1  L    

P2  150  -475    

P3  W

B1  L

P2  25  -450  

P3  L

P1  W 

B2  25  -475 **  

P3  W

B3  150 -625 ***

 

     

P1  W

P2  W

P1  L

P2  L

B1  W 

P2  75  -550 ***     

P3  T

P1  W

P2  50  -500    

P3  L 

P1  W

B2  L

P3  W 

B1  T 

P2  125  -625     

P3  W

B1  W

P2  125  -625  

B3  W

B1  W 

P2  125  -500 *  

P3  L  

P1  125  -500 * 

P2  75   -575 **  

P3  L  

P1  75   -650 

 

       

P2  L

B3  T

B1  W       

B2  L 

B3  W  

B1  L   

B2  L 

B3  150  -500 *    

P1  L

B2  W

B3  75   -675

B1  W

B2  75   -640      

P3  W

P2  L

B3  W 

B1  W

B2  W

B3  L

B1  100  -640 ***  

B2  100  -540

P3  L

B1  W

B2  200  -800 ***

P3  L

B1  W 

B2  100  -900

B3  L 

B1  L 

B2  50   -875 *

B3  W    

B1  W

B2  75   -825               

B3  W

P2  75   -775  

P3  L

P1  W

P2  75   -725  

B3  L 

B1  L  

B2  150  -600      

B3  100  -600 **      

P1  W

B2  100  -500 * 

 

 

B3  L

P1  W 

P2  100  -500 *

P1  100  -500 *  

P2  100  -400 

B2  200  -300 **          

P3  W

P1  W 

B2  100  -400 ***    

P3  W

P1  L

P2  W

B3  100  -350    

B3  100  -300  

B3  100  -350 ****

P1  W 

P2  L

P3  50   -400 

P1  W

B2  25   -375 

B3  W

P1  50   -450 

 

     

B2  L     

P3  T 

P1  W          

P3  L  

B1  L

P2  125  

B3  250  -750 

P3  125  -875   

B2  125  -750    

P3  L 

B1  L

B2  150  -900  

B3  W

P1  T

B2  75  -825  

P3  L

B2  175 -1000 ***

 

     

B3  L

P1  L

B2  W   

P3  L

B1  L 

P2  100  -900  

B3  W

P1  W  

B2  200  -1100    

B3  L

B2  100  -1200      

B3  L

P2  100  -1500 *** 

 

 

 

P1  L

B2  L

P3  W

B1  W

B2  W

B3  L

B1  W

P2  L  

P3  L

B1  W

P2  W

P3  W

B1  250  -1750

B2  250  -2000  

P3  W

P1  W

P1  125  -1875 ***     

B2  W 

P3  L     

P1  125  -1750  

B2  W

B3  L

B1  125  -1875 

 

   

B2  L

P3  T  

P1  W

B2  T  

P3  L  

P1  125  -1875    

B2  W

B3  W 

P1  125  -1750     

B2  250  -1500 **   

P3  L 

P1  50   -1450   

B2  125  -1575 

B3  L 

P1  125  -1700 *****  

 

 

B2  L

B3  W

B1  T   

P2  W   

B3  L 

B1  T  

B2  W

B3  W    

B1  100  -1700  

P2  100  -1800

P3  L      

P1  100  -1600 ***  

P2  L

B2  W    

B3  L 

P1  100  -1500 ***  

B2  W

B3  W

B1  200  -1700 ***  

 

    

B2  L

B3  L  

P1  W

P2  L

P3  L      

P1  75  -1625    

P2  W

B1  75  -1700    

P2  W

P1  W

B2  100  -1800 

B3  L

P1  W

P2  L

P3  L

B2  75  -1875       

P2  75  -1950  

P3  L

P1  L

P2  L

B3  50  -2000 ***    

P1  W

B2  50  -1975    

B3  L

P1  L

B2  200  -2200    

B3  L 

P2  100  -2100    

B3  W

P1  W  

P2  50   -2050    

B3  W

B1  L

B2  50  -2100

P3  100 -1975 ***  

P1  W

P2  25  -2075    

P3  T 

P1  L 

P2  50  -2000    

P3  50  -2000   

P1  W 

B2  50  -2000     

B3  L

P1  W

B2  200  -1800

B3  L

P1  W

B2  100  -1750    

B1  50   -1800   

B2  150  -2000  

P3  T  

P1  L

P2  50  -2050        

P1  50  -2100 ***

 

 

B2  W

P3  T

B1  T

B2  25  -2075  

P3  W

B1  L 

B2  125 -2200 ***   

P3  W    

P1  W

B2  25  -2225  

P3  L

B1  75  -2300  

P2  W

P3  T

P1  100 -2400

B2  100 -2500       

P3  W 

B1  L

P2  250  -2000   

P3  W

P1  250  -2250

P1  250  -2000 *  

P1  L

P2  250  -1750  

P3  W

P2  250  -1750  

B3  W

P1  T

P2  225  -1525  

P3  25   -1500  

P3  250  -1400 ***    

B1  T

P2  100  -1400  

P3  L

P1  T

P2  200  -1600 ****

 

 

P3  T

P1  T

B2  100  -1100

B3  W

B1  W

P2  75   -1200 *     

B3  W 

P1  W

B2  50   -1150  

B3  50   -1100  

B1  L 

B2  100  -1000 *          

B3  50   -950   

B1  50   -900

B2  100  -800  

B3  100  -800   

P1  100  -900 ***  

B2  100  -550 ****     

B3  100  -800  

B1  L

B3  150  -650

B1  W

B2  150  -550 **      

B3  150  -800

B1  W

B2  250  -300 *      

P3  L

P1  W

B2  300  -100 *  

B3  L

B1  100  -400 

B2  100  -300     

B3  L

B1  W

B2  100  0    

P3  L    

B1  L 

B2  100  -100 *          

P3  L 

P1  W

P2  100  0   

B3  L

B1  W  

P2  100  +100      

P3  L 

P1  T

P2  200  -200 **      

B3  W

P1  W 

 

B3  

P1    

 

Online bonus08  
#243 Đã gửi : 13/02/2019 lúc 12:04:32(UTC)
bonus08


Danh hiệu: Junior Member

Nhóm: Member
Gia nhập: 23-02-2018(UTC)
Bài viết: 397
Viet Nam
Đến từ: VN

Cảm ơn: 141 lần
Được cảm ơn: 113 lần trong 109 bài viết

 

------------- min 500k

 

07-01  : + 1.60u    W

08-01  : - 0.40u    L 

13-01  : + 6.00u    W  

14-01  : + 2.20u    W

15-01  : + 2.00u    W  

17-01  : + 0.20U    w 

18-01  : + 3.00U    W

19-01  : - 3.00U    L

21-01  : + 0.20u    W    

22-01  : - 0.30u    L  

24-01  : + 0.01u    W

25-01  : + 0.45u    W

27-01  : - 2.00u    L

28-01  : + 0.00u    T 

30-01  : + 0.00u    W

03-02  : - 0.76u    L  

04-02  : + 0.00u    T

05-02  : + 1.00u    W 

07-02  : + 2.48u    W   

08-02  : + 0.50u    W

09-02  : + 4.01u    W

09-02* : + 0.40u    W

10-02  : + 87.0u    W  ***** 

--------------------

11-02  : + 0.00u    T  

11-02* : + 4.00u    W   

12-02  : - 0.20u    L

13-02  : + 1.20u    W

 

UserPostedImage

Offline seatruong8888  
#244 Đã gửi : 13/02/2019 lúc 12:06:34(UTC)
seatruong8888


Danh hiệu: Active Member

Nhóm: Member
Gia nhập: 12-01-2019(UTC)
Bài viết: 13
China
Đến từ: china

Được cảm ơn: 7 lần trong 6 bài viết

Kéo em vào bờ với. Em đang ngoài đảo xa

thanks 1 người cảm ơn seatruong8888 cho bài viết.
bonus08 trên 14-02-2019(UTC) ngày
Online bonus08  
#245 Đã gửi : 14/02/2019 lúc 03:37:12(UTC)
bonus08


Danh hiệu: Junior Member

Nhóm: Member
Gia nhập: 23-02-2018(UTC)
Bài viết: 397
Viet Nam
Đến từ: VN

Cảm ơn: 141 lần
Được cảm ơn: 113 lần trong 109 bài viết

Originally Posted by: seatruong8888 Go to Quoted Post

Kéo em vào bờ với. Em đang ngoài đảo xa

Hẳn là đảo gần Bên Sông Quán :)))

 

-------------- min 500k

 

07-01  : + 1.60u    W

08-01  : - 0.40u    L 

13-01  : + 6.00u    W  

14-01  : + 2.20u    W

15-01  : + 2.00u    W  

17-01  : + 0.20U    w 

18-01  : + 3.00U    W

19-01  : - 3.00U    L

21-01  : + 0.20u    W    

22-01  : - 0.30u    L  

24-01  : + 0.01u    W

25-01  : + 0.45u    W

27-01  : - 2.00u    L

28-01  : + 0.00u    T 

30-01  : + 0.00u    W

03-02  : - 0.76u    L  

04-02  : + 0.00u    T

05-02  : + 1.00u    W 

07-02  : + 2.48u    W   

08-02  : + 0.50u    W

09-02  : + 4.01u    W

09-02* : + 0.40u    W

10-02  : + 87.0u    W  ***** 

--------------------

11-02  : + 0.00u    T  

11-02* : + 4.00u    W   

12-02  : - 0.20u    L

13-02  : + 1.20u    W

14-02  : + 1.00u    W

 

UserPostedImage

UserPostedImage

UserPostedImage

UserPostedImage

UserPostedImage

UserPostedImage

 

UserPostedImage

02:33  AM

 

 

B1  T

P2  125 +125

B3  L

B1  L

P2  75  +75  

P3  L

P1  L      

P2  50  -50 *    

B3  W  

P1  L

P2  25  -25 *

P3  L

P1  W

P2  50  +50      

P3  L

P1  W

P2  50  -50 *

B3  W 

B1  25  -100 *    

P2  75  -125 *

B3  W

P2  25  -75 **      

B3  W

B1  50  -75 *

P2  50  -125    

B3  50  -25 *  

P1  50  -75    

B2  L

B3  50  -125 *  

B1  25  -100   

P2  50  -100  *

P3  L 

B1  W

P2  75  -175  *    

B3  25  -200  **

 

  

B1  L  

B2  W

B3  W

P1  W  

B2  W

P3  25  -175 *    

B1  25  -185    

B2  25  -200 **  

P3  35  -180 **  

P1  25  -210

B2  T

B3  20  -160 ***  

P1  W  

B2  W

P3  20  -160    

P1  20  -160

B1  40  -200 ***   

 

 

B2  T

B3  L

P1  50  -150 *    

B2  L

B3  L

P1  75  -50  *      

B2  W 

B3  L

P1  75  -125 **        

B2  W     

P3  T

B1  25  -100 *  

P2  L

P3  L

B1  50  -175 **** Ờ   

B2  L

B3  25  -125 *

 

 

P1  L

P2  L      

P3  L

B1  W

B2  W

P3  W  

P1  L

B2  W

B3  125  -300 *****

B1  125  -425 *****      

P2  W

P3  L

B1  150  -575   

B2  W

P3  T

B1  100  -475  

B2  W

P3  W           

B1  150  -475  

B2  50   -275 ***     

P3  L

B1  150  -225

B2  L  

P3  L 

P1  50  -225

B2  100 -225 ***  

P1  100 -125

B1  100 -200 ****

 

  

P2  L

B3  L

B1  100  -100 *    

B2  100  0  

P3  L

B2  W

B3  W

P1  100  -100 *  

B2  100  0

B3  W 

B1  50  +50   

B2  50  +50

B1  75  +50

B2  25  -25 *

B1  25  +25  

P2  25  +25

B2  50  -50 *  

P3  W

B1  50  -100 ** 

P2  W

P3  L

P1  25  -75  

B2  25  -100 **  

B3  L 

B1  50  -150 ***  

P2  50  -200 **  

P3  L

P1  100 -300 

B2  25  -375 ***** RESET     

B3  W

B1  100 -400

 

     

P2  L

B3  W

P1  T

P2  T

P3  W

P1  L

P2  L

P3  50  +50  

P1  L

P1  T

P1  W

P1  25  -25 *    

P2  L

P3  25  0  

P1  50  -50 *  

B2  W

B3  50  0  

P1  L

B1  W 

B2  L

B3  25  0

P1  W

P2  25  -50 **  

B3  25  -25 *

P1  50  -100

B2  W 

P3  50  -150 **

B1  50  -200 ****    

P2  W

B3  50  -250 *****  

B1  L

B2  W

B3  L

P1  50   -300 ****

P3  L

B1  125  -300 ****

B1  125  -175     

P3  L    

P1  L 

B2  125  -50 **

B3  50   0     

B1  W  

P2  50  +50  

B3  W

P1  25  +25  

B2  50  +50    

B3  W

B2  75  +35   

B3  25  +25

P1  L 

B2  20  -50 ***

B3  50  -50 ***

B2  25  -25

P2  65  -90

P3  50  -140 ***

  

P1  W  

B2  L

B3  25  -115  

B1  W

B2  25  -90  

B3  50  -140  

P2  25  -115   

B3  L 

P1  L  

B2  75  -40 **      

P3  W

B2  25  -65 ***    

B3  W 

P1  L

B2  75  +10    

B3  W

B1  W

P2  125 +125  

B3  125 +125  

B2  125 -125 *  

P3  75  -50  *  

P2  W 

P3  50  -100   

B1  L

P2  25  -125  

B3  L 

P1  25  -150 ***    

P2  T

B3  L 

B1  50  -200 ****        

P2  L 

P3  T

B1  200 0   

B2  

P3  

 

 

Online bonus08  
#246 Đã gửi : 14/02/2019 lúc 12:35:34(UTC)
bonus08


Danh hiệu: Junior Member

Nhóm: Member
Gia nhập: 23-02-2018(UTC)
Bài viết: 397
Viet Nam
Đến từ: VN

Cảm ơn: 141 lần
Được cảm ơn: 113 lần trong 109 bài viết

-------------- min 500k

UserPostedImage

07-01  : + 1.60u    W

08-01  : - 0.40u    L 

13-01  : + 6.00u    W  

14-01  : + 2.20u    W

15-01  : + 2.00u    W  

17-01  : + 0.20U    w 

18-01  : + 3.00U    W

19-01  : - 3.00U    L

21-01  : + 0.20u    W    

22-01  : - 0.30u    L  

24-01  : + 0.01u    W

25-01  : + 0.45u    W

27-01  : - 2.00u    L

28-01  : + 0.00u    T 

30-01  : + 0.00u    W

03-02  : - 0.76u    L  

04-02  : + 0.00u    T

05-02  : + 1.00u    W 

07-02  : + 2.48u    W   

08-02  : + 0.50u    W

09-02  : + 4.01u    W

09-02* : + 0.40u    W

10-02  : + 87.0u    W  ***** 

--------------------

11-02  : + 0.00u    T  

11-02* : + 4.00u    W   

12-02  : - 0.20u    L

13-02  : + 1.20u    W

14-02  : + 1.00u    W

14-02* : + 0.00u    T

 

 

Online bonus08  
#247 Đã gửi : 14/02/2019 lúc 08:34:48(UTC)
bonus08


Danh hiệu: Junior Member

Nhóm: Member
Gia nhập: 23-02-2018(UTC)
Bài viết: 397
Viet Nam
Đến từ: VN

Cảm ơn: 141 lần
Được cảm ơn: 113 lần trong 109 bài viết

-------------- min 500k

UserPostedImage

UserPostedImage

 

UserPostedImage

07-01  : + 1.60u    W

08-01  : - 0.40u    L 

13-01  : + 6.00u    W  

14-01  : + 2.20u    W

15-01  : + 2.00u    W  

17-01  : + 0.20U    w 

18-01  : + 3.00U    W

19-01  : - 3.00U    L

21-01  : + 0.20u    W    

22-01  : - 0.30u    L  

24-01  : + 0.01u    W

25-01  : + 0.45u    W

27-01  : - 2.00u    L

28-01  : + 0.00u    T 

30-01  : + 0.00u    W

03-02  : - 0.76u    L  

04-02  : + 0.00u    T

05-02  : + 1.00u    W 

07-02  : + 2.48u    W   

08-02  : + 0.50u    W

09-02  : + 4.01u    W

09-02* : + 0.40u    W

10-02  : + 87.0u    W  ***** 

--------------------

11-02  : + 0.00u    T  

11-02* : + 4.00u    W   

12-02  : - 0.20u    L

13-02  : + 1.20u    W

14-02  : + 1.00u    W

14-02* : + 0.00u    T

14-02**: + 1.50u    W        

 

 

Online bonus08  
#248 Đã gửi : 15/02/2019 lúc 09:29:56(UTC)
bonus08


Danh hiệu: Junior Member

Nhóm: Member
Gia nhập: 23-02-2018(UTC)
Bài viết: 397
Viet Nam
Đến từ: VN

Cảm ơn: 141 lần
Được cảm ơn: 113 lần trong 109 bài viết

UserPostedImage

UserPostedImage

UserPostedImage

UserPostedImage

UserPostedImage

UserPostedImage

UserPostedImage

 

Thêm " hai chú gà con " ! Vui phết :))

Sửa bởi người viết 15/02/2019 lúc 09:31:57(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

Online bonus08  
#249 Đã gửi : 16/02/2019 lúc 03:43:55(UTC)
bonus08


Danh hiệu: Junior Member

Nhóm: Member
Gia nhập: 23-02-2018(UTC)
Bài viết: 397
Viet Nam
Đến từ: VN

Cảm ơn: 141 lần
Được cảm ơn: 113 lần trong 109 bài viết

-------------- min 500k

 

UserPostedImage

UserPostedImage

UserPostedImage

07-01  : + 1.60u    W

08-01  : - 0.40u    L 

13-01  : + 6.00u    W  

14-01  : + 2.20u    W

15-01  : + 2.00u    W  

17-01  : + 0.20U    w 

18-01  : + 3.00U    W

19-01  : - 3.00U    L

21-01  : + 0.20u    W    

22-01  : - 0.30u    L  

24-01  : + 0.01u    W

25-01  : + 0.45u    W

27-01  : - 2.00u    L

28-01  : + 0.00u    T 

30-01  : + 0.00u    W

03-02  : - 0.76u    L  

04-02  : + 0.00u    T

05-02  : + 1.00u    W 

07-02  : + 2.48u    W   

08-02  : + 0.50u    W

09-02  : + 4.01u    W

09-02* : + 0.40u    W

10-02  : + 87.0u    W  ***** 

--------------------

11-02  : + 0.00u    T  

11-02* : + 4.00u    W   

12-02  : - 0.20u    L

13-02  : + 1.20u    W

14-02  : + 1.00u    W

14-02* : + 0.00u    T

14-02**: + 1.50u    W    

15-05  : + 2.00u    W

 

03:11  AM

 

 

B1  W

B2  W

P3  T

B1  L      

B2  L 

P3  W    

P1  W  

B2  W

P3  W

P1  W

B2  W

P3  L

B1  500  +500

 

     

B2  L

P3  L

B1  L

B2  L

P3  W    

P1  W

B2  W  

P3  L

P1  500  +500  

B2  T

B3  W    

B1  W

B2  W  

P3  W   

P1  T  

P2  W  

B3  W    

P1  L 

P2  L

B3  500  -500 * RESET...

 

 

P1  L

P2  L

B3  L

B1  W     

P2  L

P3  W          

P1  T 

P2  W  

B3  L  

P1  L

P2  W   

P1  T  

B2  W  

P3  W

P1  L 

B2  500  0

 

 

P3  W

P1  W

P2  L

P3  L

P1  L

B2  W

B3  W

B1  W 

B2  500  +500

P3  W     

P1  L

B2  L

P3  L    

B1  T 

P2  W  

B3  W  

B1  L

B2  W    

P3  500  -500 * RESET

B1  W

 

B2  L

 

 

 

Sửa bởi người viết 16/02/2019 lúc 03:47:08(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

Online bonus08  
#250 Đã gửi : 17/02/2019 lúc 07:21:08(UTC)
bonus08


Danh hiệu: Junior Member

Nhóm: Member
Gia nhập: 23-02-2018(UTC)
Bài viết: 397
Viet Nam
Đến từ: VN

Cảm ơn: 141 lần
Được cảm ơn: 113 lần trong 109 bài viết

-------------- min 500k

 

07-01  : + 1.60u    W

08-01  : - 0.40u    L 

13-01  : + 6.00u    W  

14-01  : + 2.20u    W

15-01  : + 2.00u    W  

17-01  : + 0.20U    w 

18-01  : + 3.00U    W

19-01  : - 3.00U    L

21-01  : + 0.20u    W    

22-01  : - 0.30u    L  

24-01  : + 0.01u    W

25-01  : + 0.45u    W

27-01  : - 2.00u    L

28-01  : + 0.00u    T 

30-01  : + 0.00u    W

03-02  : - 0.76u    L  

04-02  : + 0.00u    T

05-02  : + 1.00u    W 

07-02  : + 2.48u    W   

08-02  : + 0.50u    W

09-02  : + 4.01u    W

09-02* : + 0.40u    W

10-02  : + 87.0u    W  ***** 

--------------------

11-02  : + 0.00u    T  

11-02* : + 4.00u    W   

12-02  : - 0.20u    L

13-02  : + 1.20u    W

14-02  : + 1.00u    W

14-02* : + 0.00u    T

14-02**: + 1.50u    W    

15-05  : + 1.00u    W

16-02  : + 2.00u    W

17-02  : + 0.00u    T

 

UserPostedImage

UserPostedImage

UserPostedImage

UserPostedImage

UserPostedImage

UserPostedImage

UserPostedImage

UserPostedImage

UserPostedImage

UserPostedImage

UserPostedImage

 

UserPostedImage

Online bonus08  
#251 Đã gửi : 17/02/2019 lúc 11:21:51(UTC)
bonus08


Danh hiệu: Junior Member

Nhóm: Member
Gia nhập: 23-02-2018(UTC)
Bài viết: 397
Viet Nam
Đến từ: VN

Cảm ơn: 141 lần
Được cảm ơn: 113 lần trong 109 bài viết

-------------- min 500k

 

07-01  : + 1.60u    W

08-01  : - 0.40u    L 

13-01  : + 6.00u    W  

14-01  : + 2.20u    W

15-01  : + 2.00u    W  

17-01  : + 0.20U    w 

18-01  : + 3.00U    W

19-01  : - 3.00U    L

21-01  : + 0.20u    W    

22-01  : - 0.30u    L  

24-01  : + 0.01u    W

25-01  : + 0.45u    W

27-01  : - 2.00u    L

28-01  : + 0.00u    T 

30-01  : + 0.00u    W

03-02  : - 0.76u    L  

04-02  : + 0.00u    T

05-02  : + 1.00u    W 

07-02  : + 2.48u    W   

08-02  : + 0.50u    W

09-02  : + 4.01u    W

09-02* : + 0.40u    W

10-02  : + 87.0u    W  ***** 

--------------------

11-02  : + 0.00u    T  

11-02* : + 4.00u    W   

12-02  : - 0.20u    L

13-02  : + 1.20u    W

14-02  : + 1.00u    W

14-02* : + 0.00u    T

14-02**: + 1.50u    W    

15-05  : + 1.00u    W

16-02  : + 2.00u    W

17-02  : + 0.00u    T

17-02* : - 11.0u    L

 

UserPostedImage

UserPostedImage

Sửa bởi người viết 17/02/2019 lúc 11:22:46(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

Online bonus08  
#252 Đã gửi : 23/02/2019 lúc 11:05:23(UTC)
bonus08


Danh hiệu: Junior Member

Nhóm: Member
Gia nhập: 23-02-2018(UTC)
Bài viết: 397
Viet Nam
Đến từ: VN

Cảm ơn: 141 lần
Được cảm ơn: 113 lần trong 109 bài viết

UserPostedImage

UserPostedImage

UserPostedImage

UserPostedImage

UserPostedImage

UserPostedImage

UserPostedImage

UserPostedImage

 

UserPostedImage

P1  T

B2  W

P3  100 -100 *

P1  50  -175 ***  

B2  L

P3  25  -125 **    

P1  25  -150 **     

P2  W

P3  L

B1  50  -100 **    

B2  T 

B3  25  -75  *   

B1  L  

B2  T

B3  75  0     

B1  50  -50  *

B3  25  -75  **   

P1  25  -100 ***    

B2  25  -125 ****

B3  25  -175  

B1  25  -150 *****  

P2  W

B3  25  -150 ***  

B1  W

P2  W

P3  50  -100    

B1  W 

B2  W

B3  100  0        

P1  T 

B2  100  -200 **       

P3  100  -100 *  

B1  W 

P2  50  -200   

B3  50  -250 ***

B1  W

B3  25  -225   

B1  W

P2  50  -250 ****  

B3  25  -200 ***  

B1  100 -200 ****   

P2  25  -225 ***  

B3  50  -300 *****

B1  100 -325 ******* 

 

P2  L  

P3  T

B1  50  -300 ***  

P3  W    

B3  25  -325 ***  

B1  50  -350    

B2  50  -375 ****  

P3  25  -400 ******  

P1  50  -425    

P2  L

P3  L

B1  25  -400  

B2  W

B3  50  -350 ***   

B1  50  -300 **** 

B2  50  -350   

P3  100 -200  

B1  100 -300 ***  

B2  100 -400 *****  

B3  T

B1  50  -450      

P2  L   

B3  T

P3  50  -400 ****

P2  W

B3  W       

B1  50  -450  

P3  50  -400    

P1  L

P2  W

B3  100 -275 ***

          

P2  50  -125    

P3  100 -175  

B1  125  -200 ***

B1  100 -250 ****  

P2  50  -200 * 

B3  50  -150  

P1  L

B2  100 -22 **  

P3  75  -125 **

P1  W  

P2  W

P3  22  -44  

B2  W

P3  50  +6  

P2  50  -50 *  

B3  50  -175  

P1  75  -125  

B1  80  -220 

 

 

B2  L

B3  L

B1  80  -300 ****  

B2  L 

B3  L

B1  50  -350       

B2  W

P3  L

P1  L  

B2  50  -300   

B3  L

P2  100 -200 ***    

P3  T

B1  W 

P2  50  -200  

P3  25  -175    

P1  25  -150  

P2  25  -175 *  

P3  L 

B1  25  -125  

P2  50  -125    

P3  150 -275 *  

B1  25  -300 **  

B2  T

P3  50  -250     

P1  50  -200 ***  

B2  W

P3  50  -100 ***  

P1  50  -150  

P2  50  -200

B2  W

B3  50  -100 ***  

P1  50  -150 ***  

P2  100 -50  

P1  50  -50 *  

B2  150 -50 *  

P3  L

P1  50  0  

B2  50  +50

B1  25  +25  

P2  75  +75

B3  W

B1  L

B2  150 -150 *  

P3  L  

P1  W

B2  50  -100 *    

P1  100 0

P1  150 0    

P2  W 

B3  25  0 

 

 

P1  50  +50 

P2  W 

P3  W

P1  150 +100  

B2  50  -50 *

P3  L

P1  200 +500    

P2  W

P1  150 -250 ***      

B3  W

P2  L

B3  100  +100  

P2  L

P3  100 -100 *

B3  50  -300 ****        

P1  50  -350       

P2  W

B3  W

B1  L 

B2  25  -325 

B3  W

P2  50  -300 ***      

B3  25  -350    

B2  150 -150     

P3  L 

P1  W 

P2  200 +50  

B3  L

P1  L

B2  100 +100 

P3  W

P2  150 +150   

B3  W

B2  150 -150 *  

P3  L

B1  W

P2  W

B3  150  0    

B1  T

P2  50  +50  

P3  100 +100  

P2  100 -100 *

P3  50  -150 **   

B1  50  -200 ***

P2  25  -300 ****      

P3  25  -225       

P1  25  -275  

B3  25  -250  

P1  25  -350 ****

P3  25  -325

B1  L  

B2  W

B3  25  -375 

B1  25  -375

P2  25  -350  

B2  50  -425 

B3  L

B1  W

P2  25  -450 ***

B3  25  -450  

P2  25 -425 

B3  25 -425  

P2  50 -400  

P1  

P2  100 -500 *****   

P3  

 

 

 

 

Online bonus08  
#253 Đã gửi : 25/02/2019 lúc 03:27:10(UTC)
bonus08


Danh hiệu: Junior Member

Nhóm: Member
Gia nhập: 23-02-2018(UTC)
Bài viết: 397
Viet Nam
Đến từ: VN

Cảm ơn: 141 lần
Được cảm ơn: 113 lần trong 109 bài viết

UserPostedImage

Sửa bởi người viết 27/02/2019 lúc 12:29:11(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

Online bonus08  
#254 Đã gửi : 27/02/2019 lúc 12:27:35(UTC)
bonus08


Danh hiệu: Junior Member

Nhóm: Member
Gia nhập: 23-02-2018(UTC)
Bài viết: 397
Viet Nam
Đến từ: VN

Cảm ơn: 141 lần
Được cảm ơn: 113 lần trong 109 bài viết

UserPostedImage

UserPostedImage

 

UserPostedImage

 

B1  W

B2  L

B3  500  +500  

B1  L

P2  L

P3  125  -125 *  

P1  L

B2  T

P3  75  -50       

B1  L  

B2  L 

P3  50  0  

P1  W

P2  T  

B3  L

P1  125  +125  

B2  L 

P3  T 

P1  75   +75        

P2  T 

P3  T  

P1  125  +125    

P2  W 

P1  25   +25  

P1  50   +50  

B2  W

P3  W

P1  100  +100  

P2  25   -25   

B3  25   0

P1  125  0      

B2  25  -25 * 

P3  25  -50 ** 

 

 

P1  W

P1  L

B2  L

P1  L

B2  25  -100 ****  

B3  25  -75 ***

B1  W

P2  25  

B3  25  -75 ***

B1  25  -50 **  

P2  W

B3  50  -100 **  

B1  50  -150 ***  

P2  50  -100 **  

P3  W

P1  L

P2  100  -200 ***  

 

  

B3  L

B1  W

B2  L

P3  W  

B1  W

P2  50  -150   

P3  25  -150  

B1  25  

B2  25  -175  

B3  25  -175  

B2  W

P2  25  -200 ***  

P3  50  -250    

B1  25  -225

P2  25  -200

B3  W

P1  125 -325

P2  75  -400

B1  100 -300 

B1  150 -450 ******

 

  

B2  

B3  

 

 

Online bonus08  
#255 Đã gửi : 04/03/2019 lúc 02:40:46(UTC)
bonus08


Danh hiệu: Junior Member

Nhóm: Member
Gia nhập: 23-02-2018(UTC)
Bài viết: 397
Viet Nam
Đến từ: VN

Cảm ơn: 141 lần
Được cảm ơn: 113 lần trong 109 bài viết

UserPostedImage

 

UserPostedImage

Online bonus08  
#256 Đã gửi : 05/03/2019 lúc 12:30:46(UTC)
bonus08


Danh hiệu: Junior Member

Nhóm: Member
Gia nhập: 23-02-2018(UTC)
Bài viết: 397
Viet Nam
Đến từ: VN

Cảm ơn: 141 lần
Được cảm ơn: 113 lần trong 109 bài viết

Reset min bet 25k - 100u 2500k -100 ngày !

 

04-02-2019  XX:XX PM   :   -3u

05-02-2019  08:34 AM   :   -3u

05-02-2019  09:17 AM   :   -3u     

 

05-02-2019  11:13 AM   :   +0u

 

 

UserPostedImage

UserPostedImage

UserPostedImage

 

UserPostedImage

Online bonus08  
#257 Đã gửi : 05/03/2019 lúc 04:39:23(UTC)
bonus08


Danh hiệu: Junior Member

Nhóm: Member
Gia nhập: 23-02-2018(UTC)
Bài viết: 397
Viet Nam
Đến từ: VN

Cảm ơn: 141 lần
Được cảm ơn: 113 lần trong 109 bài viết

05-02-2019  15:39 PM   :  + 9.0U 

 

UserPostedImage

UserPostedImage

 

UserPostedImage

Online bonus08  
#258 Đã gửi : 06/03/2019 lúc 09:16:46(UTC)
bonus08


Danh hiệu: Junior Member

Nhóm: Member
Gia nhập: 23-02-2018(UTC)
Bài viết: 397
Viet Nam
Đến từ: VN

Cảm ơn: 141 lần
Được cảm ơn: 113 lần trong 109 bài viết

06-02-2019  08:37 AM   :  -3.0u 

UserPostedImage

UserPostedImage 

UserPostedImage

B1  L

P2  L

P3  W

P1  L

P2  L 

P3  W

P1  W

B2  L    

P3  25  +25 

 

 

B1  W

P2  L

P3  L

B1  L  

B2  W   

P3  L

B1  L 

P2  W  

P3  L

P1  L  

B2  25  +12.5  

B3  W      

B1  L

B3  L

P1  L  

B2  W 

P3  L

P1  L 

B3  L

B3  W         

P3  35  -35 *

 

 

B3  W

B1  L  

P2  W

B1  W    

B2  25  -10 *    

B3  W

B1  L

P2  25  +15     

B3  W   

B1  L

B2  25  -25 * 

 

     

B3  L 

P1  W  

P2  W

B3  T

P1  L     

P2  W  

B3  L

P1  L    

P2  T  

P3  T 

B1  W    

P2  L 

P3  W  

P1  W  

P2  W  

P3  L

P1  L

B2  25  -50 **  

 

   

B3  L

B1  W

P2  L  

P3  L

B1  L    

P2  T

P3  T

B1  W

P2  L

P3  L

B1  W   

P2  L      

B3  L

P1  W

B2  L 

B3  L

B1  W

P2  L

B3  25  -25 *

B1  25  -50 **

 

  

B2  W    

B3  L

B1  L  

B2  L   

P3  T

P1  L   

B2  T  

P3  W             

P1  W   

B2  L    

B3  W

P1  W

B2  L    

P3  T

B1  L

P2  W 

B3  25  -75 ***

P3  W

B3  25  -50 **       

P1  W        

P2  W

P3  25  -75 *** 

 

   

P1  W 

P2  L   

P3  W

P1  L

B2  L  

P3  W

P1  L

P2  W  

B3  25  -50 **    

B1  W 

P2  L   

B3  25  -25 *   

B1  W

P2  L    

P3  25  -50 ** 

 

  

P1  L    

P2  L      

B3  L  

B1  W

B2  L         

P3  L

B1  25  -50 **     

P2  W 

B3  T    

B1  25  -75 ***      

B2  W  

B3  T

 

 

P1  L

P2  W

B3  L

B1  W

P2  L 

B3  W

B1  25  -50 **    

B2  W    

P3  L  

B1  L 

B2  25  -25 * 

 

   

B3  W  

B1  W

P2  W  

B3  L

B1  W  

P2  W

B3  W  

B1  W 

P2  25  0

B3  L 

B1  W

B2  25  +25

B2  25  -25  *

 

 

P2  L        

B3  L  

B1  L

P2  L  

P3  W

B1  L 

B2  L  

P3  W

P1  W

B2  L  

P3  L 

P1  25  0  

B2  W

P3  W

P1  25  -25 *

 

   

B2  T

P3  W

B2  L

P3  W

P1  T

P2  W   

P3  L    

P1  L  

B2  L

P3  L

B1  L   

P2  W   

P2  25  -50 **

 

B3  L      

P1  T

P2  L

P3  W  

P1  L  

B2  W

B3    

B1  L 

B2  T

 

B2  25  -75 ****

 

Sửa bởi người viết 06/03/2019 lúc 09:17:59(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

Online bonus08  
#259 Đã gửi : 07/03/2019 lúc 09:43:23(UTC)
bonus08


Danh hiệu: Junior Member

Nhóm: Member
Gia nhập: 23-02-2018(UTC)
Bài viết: 397
Viet Nam
Đến từ: VN

Cảm ơn: 141 lần
Được cảm ơn: 113 lần trong 109 bài viết

04-03-2019  XX:XX PM   :  - 3.0u

05-03-2019  08:34 AM   :  - 3.0u

05-03-2019  09:17 AM   :  - 3.0u   

05-03-2019  11:13 AM   :  + 0.0u

05-03-2019  15:39 PM   :  + 9.0u

06-03-2019  08:17 AM   :  - 3.0u

06-03-2019  08:37 AM   :  + 0.0u 

06-03-2019  11:54 AM   :  - 3.0u 

07-03-2019  08:52 AM   :  + 9.0u

------------------------------------------

 

UserPostedImage

UserPostedImage 

UserPostedImage

 

Sửa bởi người viết 07/03/2019 lúc 09:48:18(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

Online bonus08  
#260 Đã gửi : 07/03/2019 lúc 01:29:15(UTC)